ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวมอบหนังสือด้านการทูตของไทย/ประเทศไทย (ภาษาฝรั่งเศส) ให้แก่สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติของมาดากัสการ์เพื่อจัดตั้ง Thai Corner ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวมอบหนังสือด้านการทูตของไทย/ประเทศไทย (ภาษาฝรั่งเศส) ให้แก่สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติของมาดากัสการ์เพื่อจัดตั้ง Thai Corner

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ได้ดำเนินโครงการสันทวไมตรีในมาดากัสการ์ โดยการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตของไทย/ประเทศไทย หนังสือเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือสืบสานสมานมิตร (Furthering the Bonds of Friendship) ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงการต่างประเทศ  รวมทั้งหนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับประเทศในเอเชีย

(ภาษาฝรั่งเศส) เพื่อมอบให้แก่ สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติมาดากัสการ์ (Ecole Nationale d’Administration de Madagascar-ENAM) ซึ่งสถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติของมาดากัสการ์ ENAM จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๖๐  มีสมาชิกข้าราชการทั่วทั้งสาธารณรัฐมาดากัสการ์จำนวน ๒๔,๐๐๐ คน   สถาบัน ENAM ได้จัดตั้ง Thai corner ในห้องสมุดประจำสถาบัน โดย นายไกรวัฒ  ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติมาดากัสการ์ (นาย RABETAHINA Pascal Pierrot) เพื่อมอบหนังสือดังกล่าว ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ สั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศส  ๑๓๙ เล่ม  อาทิ Jeune diplomate au Siam ๑๘๙๔ - ๑๙๐๐, Droit et investissement en Thaïlande  และ ASEAN et la construction régionale en Asie du Sud – Est  เป็นต้น ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ ENAM แจ้งว่า หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ/นักการทูตมาดากัสการ์เป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งหนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีเป็นภาษาฝรั่งเศสทำให้ง่ายต่อการศึกษาและค้นคว้า เนื่องจากชาวมาดากัสการ์ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก  และโอกาสเดียวกันนี้  รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคี ไทย – มาดากัสการ์ กับผู้อำนวยการใหญ่ ENAM เกี่ยวกับความร่วมมือ ไทย – มาดากัสการ์

ในมิติต่างๆ   โดยกล่าวสรุป โครงการต่างๆ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความช่วยเหลือมาดากัสการ์ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน  อาทิ  การที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน CHEDZAจำนวน ๒ ล้านบาท การให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยการผลิตนมสดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแคว้น Vakinankaratra  การสนับสนุนโครงการเผยแพร่มวยไทยในมาดากัสการ์  รวมทั้งโครงการมอบยาและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลไทย – มาดาในเมือง Ilakaka  และโครงการมอบโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๗๒ ชุดพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนท้องถิ่นในเมือง Ilakaka ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักธุรกิจรับซื้อพลอยและอัญมณีชาวไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง การที่สถานกงสุลใหญ่ จักมอบข้าวสารจำนวน ๗,๒๐๐ กิโลกรรม ให้แก่ผู้แทนรัฐบาลมาดากัสการ์ ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ขาดแคลนอาหารทางภาคใต้ของมาดากัสการ์ (Grand Sud) ซึ่งเป็นการร้องขอจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาดากัสการ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่ง

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่สถาบันฝึกอบรมข้าราชการ ENAM  ได้กล่าว แสดงความชื่นชมความร่วมมืออย่างดียิ่งระหว่างไทย กับ มาดากัสการ์ และจัดพิธีรับมอบหนังสือด้านการทูตของไทย/ประเทศไทย ณ สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติมาดากัสการ์ท่ามกลางคณาจารย์และข้าราชการมาดากัสการ์ จำนวน  ๔๐๐ คน โดย รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ  ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอบผู้อำนวยการใหญ่ ENAM และบรรดาคณาจารย์สถาบันฯ ว่า  สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะมีความร่วมมือกับมาดากัสการ์ให้ครอบคลุมกรอบความร่วมมือ

ไทย – มาดากัสการ์ ในทุกมิติอย่างรอบด้าน ซึ่งการมามอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติฯ ถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือในมิติทางด้านการศึกษาระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสถาบันฝึกอบรมข้าราชการแห่งชาติมาดากัสการ์อย่างเป็นรูปธรรม  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้าราชการของสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ  รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัยในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความเชี่ยวชาญในโอกาสต่อไปเช่นกัน ทั้งนี้ โครงการมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงของมาดากัสการ์