ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี  ก้าวสู่สากล  ตามวิถีพอเพียง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี  ก้าวสู่สากล  ตามวิถีพอเพียง  ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29  เมษายน 2562  โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และ ดร.ศิรวิชญ์  เรืองสุข ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ   กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ ซึ่งมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 90  คนครู 30 คน รวม 120 คน จาก 30 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด ภาคเหนือ : เชียงใหม่  เชียงราย  น่าน ภาคกลาง : สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ปทุมธานี สระบุรี สิงห์บุรี  นครสวรรค์ พิจิตร  สุโขทัย ภาคตะวันออก :  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ระยอง    สระแก้ว ภาคตะวันตก : ราชบุรี  กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครพนม  นครราชสีมา มุกดาหาร เลย ร้อยเอ็ด หนองคาย ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี   ภาคใต้ : ยะลา

การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  คณะยุวทูตฯ ได้เรียนรู้  ปลูกข้าวแบบครบวงจร  ยุวทูตฯ ได้ลงมือปลูกข้าวแบบนาโยน เพื่อช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์และ ยาปราบศัตรูพืช
เกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปลูกผัก ปลอดสารพิษ  การปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนไม้ผล โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน การปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์ ยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ สัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์  คือ โคเนื้อภูพาน (โคทาจิมะ) สุกรภูพาน และไก่ดำภูพาน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 2 ดำ คือ แพะพันธุ์แบล็ค เบงกอล และกระต่ายดำภูพาน

กรมยุโรป ได้จัดกิจกรรมให้กับคณะยุวทูตความดี ได้เรียนรู้ เรื่อง ASEM ความร่วมมือ 2 ทวีป เอเชีย - ยุโรป  นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่งให้กับยุวทูตความดี

ในการอบรมฯ ยุวทูตความดี ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสร้างเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์  กับอาจารย์ชาวต่างชาติ  เพื่อให้เยาวชนยุวทูตความดี นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้ง ฝึกฝนการสาธิต  แนะนำพร้อมปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่อาหารไทย สู่สากล  กับอาจารย์มนชัย พัชนี เพื่อนำไปเผยแพร่แก่เยาวชนนานาชาติในประเทศที่ไปเยือนได้อย่างสมภาคภูมิ      

เยาวชนยุวทูตฯ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้  มีความมานะหมั่นเพียรในทุกกิจกรรม  และได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะเชิงภาษาอังกฤษจากคณะอาจารย์ไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก  เป็นที่เชื่อว่า ยุวทูตฯสามารถก้าวสู่โลกกว้างด้วยความไม่แพ้เปรียบใคร สามารถใช้ทักษะสื่อสารในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีบทบาทนำในการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างน่าชื่นชม

ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้ทำการคัดเลือกเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 30 คน ครู 7คนไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับเยาวชนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์