ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์เดินหน้าสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาที่เมือง Hamilton ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์เดินหน้าสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาที่เมือง Hamilton

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เดินทางไปยังเมือง Hamilton ทางตอนกลางของเกาะเหนือในนิวซีแลนด์ เพื่อพบหารือกับผูบริหารของ Hillcrest High School ได้แก่ นาง Sarah Collett ตำแหน่ง Assistant Principal และ นาง Raelyne Selby ตำแหน่ง Director of International Students

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมให้แก่นางสาวอุนนดา พงศ์ลดากูล นักเรียนไทยจากโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ที่จะศึกษาที่ Hillcrest High School ในฐานะโรงเรียนอุปถัมภ์ และจะพำนักกับครอบครัว Doake เป็นเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ ทั้งนี้นางสาวอุนนดาฯ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูตฯ และ Hillcrest High School ร่วมทำงานใกล้ชิดกันในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการข้างต้น โดยนาย Justin Reiter นักเรียนจาก Hillcrest High School ได้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ ๖ เมื่อปี ๒๕๖๑ และสำหรับปีนี้ นางสาว Emalee Doake ได้ผ่านการคัดเลือกและเดินทางไปประเทศไทยภายใต้โครงการฯ ครั้งที่ ๗ นอกจากนี้ ครอบครัว Doake ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้งในฐานะครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นางสาวอุนนดาฯ ด้วย