ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สกอ. สกว. และ สอท.ฯ จับมือผลักดันและเดินหน้านโยบายปฏิรูปการศึกษา และสนับสนุนการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สกอ. สกว. และ สอท.ฯ จับมือผลักดันและเดินหน้านโยบายปฏิรูปการศึกษา และสนับสนุนการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งนักวิจัยไทย รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ที่เดินทางมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยนิวซีแลนด์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาตั้งในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)  ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ นักศึกษา ระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพงานวิจัยในประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเป็นตัวเชื่อมและพร้อมสนับสนุนด้านการประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย  ที่สนใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไป

          สำหรับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมโคนมจากประเทศนิวซีแลนด์สู่ประเทศไทยผ่านการร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันมาตลอด ๓ ปีนั้น สกอ. และ สกว. ได้รับลูกและพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัย และการประสานนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษตรกรรมโคนมสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการข้างต้นอีกด้วย