ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการนำภาคเอกชนไทยเยือนรัฐที่มีศักยภาพของเม็กซิโกและ โครงการ Latin Link ณ กรุงเม็กซิโก รัฐเกเรตาโร และรัฐกวานาวาโต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการนำภาคเอกชนไทยเยือนรัฐที่มีศักยภาพของเม็กซิโกและ โครงการ Latin Link ณ กรุงเม็กซิโก รัฐเกเรตาโร และรัฐกวานาวาโต

          เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง นำนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะนักธุรกิจไทยจากบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือใบหยก Phelps Dodge (สายไฟฟ้า) Salatan Energy (พลังงานทดแทน) Vivaldi (ชิ้นส่วนยานยนต์) SWS Best Service (ชิ้นส่วนยานยนต์) Interfocus (อาหารและเครื่องสำอาง) และ Lindo Mobilia (เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนยานยนต์) เยือนกรุงเม็กซิโก รัฐเกเรตาโร และรัฐกวานาวาโต สหรัฐเม็กซิโก ภายใต้โครงการ Latin Link ของกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งบูรณาการกับโครงการนำภาคเอกชนไทยเยือนรัฐที่มีศักยภาพของเม็กซิโกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยกับเม็กซิโก เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย และส่งเสริมให้มีการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเม็กซิโกเพิ่มขึ้น

          ในระหว่างการเยือน คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเม็กซิโก เช่น นาง Luz María de la Mora Sánchez รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโก นาย Marco Antonio Del Prete Tercero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐเกเรตาโร นาย Mauricio Usabiaga D.B. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัฐกวานาวาโต นาย José Francisco Gutiérrez Michel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่นรัฐกวานาวาโต นาย José Erandi Bermúdez Méndez สมาชิกวุฒิสภารัฐกวานาวาโต เข้าร่วมสัมมนาโอกาสด้านการค้าการลงทุนไทย-เม็กซิโกเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนเม็กซิโก ศึกษาลู่ทางการลงทุนไทยในเม็กซิโกโดยการพบหารือกับบริษัทท้องถิ่น รวมถึงบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนในเม็กซิโกแล้ว คือ Indorama Ventures ศึกษาลู่ทางการส่งออกสินค้าไทยมาเม็กซิโกโดยการสำรวจตลาดและเข้าพบหารือกับบริษัทนำเข้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือด้านอากาศยานระหว่างไทยกับเม็กซิโกโดยการพบหารือกับ Aerospace Cluster รัฐเกเรตาโรและมหาวิทยาลัยอากาศยานเฉพาะทาง คือ Aeronautic University of Queretaro (UNAQ) รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศได้ลงนาม MoU กับ Mexican Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (COMCE) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ด้วย

          การดำเนินโครงการดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศโดยการบูรณาการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ทำให้องค์ประกอบคณะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และบริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งช่วยให้การหารือในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและครอบคลุม