ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลและผู้สนับสนุน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลและผู้สนับสนุน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพัก เพื่อขอบคุณคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ผู้สนับสนุน (sponsor) และสื่อมวลชนไทยในท้องถิ่น โดยได้ชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ที่เขตไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นตัวอย่างของชุมชนไทยในต่างแดนที่มีความสมัครสมานสามัคคี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

จากนั้น นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานจัดงานฯ ครั้งที่ ๑๔ และนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวสรุปผลการจัดงานฯ สรุปยอดค่าใช้จ่าย แนวทางการจัดงานฯ ครั้งต่อ ๆ ไป ตลอดจนประกาศชื่อประธานจัดงานฯ ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งได้แก่ นางวนิดา ศรีวะรมย์