ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การสนับสนุนการประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๗  ของสถาบัน Nihonwasougakuen ที่จังหวัดเกียวโต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ให้การสนับสนุนการประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๗ ของสถาบัน Nihonwasougakuen ที่จังหวัดเกียวโต

          เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมร่วมกล่าวเปิดงานการประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๗ จัดโดยสถาบัน Nihonwasougakuen ที่โรงแรม Kyoto Tokyu จังหวัดเกียวโต โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำนครโอซากา ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน ในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนโล่รางวัล ๒ ประเภท ได้แก่ สาขาชุดกิโมโนแขนสั้น (Tomesode) และสาขาชุดกิโมโนแขนยาว (Furisode) ในการประกวด

          สถาบัน Nihonwasougakuen ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๕ โดยมีนาง Hiroko Matsushima เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมการประกวดแต่งกายชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยทกุปี สถาบันฯ จะร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น (กิโมโน) เชิญคณะเยาวชนไทยมาแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมผ่านการแสดงและการแต่งกาย สถาบันฯ จึงเป็น “มิตรประเทศไทย” ในการช่วยส่งเสริมให้การประกวดการแต่งกายชุดกิโมโนเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น