ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับสูง  รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ของเจแปนฟาวน์เดชั่น

          เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการและงานเลี้ยงอำลาคณะครูระดับมัธยมศึกษาจากไทยจำนวน ๑๔ คน ที่ได้รับทุนอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ จากเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น คันไซ ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีและขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการอบรม ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมทั้งแสดงความยินดีและชื่นชมคณะครูไทยที่สำเร็จการอบรม ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป

          การอบรมดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเจแปนฟาวน์เดชั่นกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นของครูระดับมัธยมศึกษาของไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ ๒ โดยคัดเลือกครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐทั่วประเทศไทย หลักสูตรประกอบด้วยการอบรมที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ๑ วัน ที่ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นคันไซที่ญี่ปุ่นอีก ๔ สัปดาห์ และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งต้องผ่านระดับ N๒ ตามมาตรฐานของเจแปนฟาวน์เดชั่นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว คณะครูไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและทำกิจกรรมร่วมกับ host family ญี่ปุ่นด้วย