ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ 20 ปี ยุวทูตความดี  ก้าวไกล ทันโลกเมื่อวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน  2562  ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดในการปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ ให้เยาวชนยุวทูตฯ เป็นต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียงโดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธี มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศมาร่วมรับเสด็จฯ และร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา นับเป็นขวัญและมงคลยิ่งในหมู่ยุวทูตความดีและผู้ที่มาเข้าร่วมงานทุกคน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า  “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ที่ได้เห็นโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2542 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ในปีนี้ และยังคงดำเนินงานต่อไป ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวพระราชดำริ

ขอชื่นชมความมุ่งมั่นและพร้อมใจกันของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียน ในการที่จะสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีความรู้ความสามารถมีทักษะความชำนาญในงานต่างๆ มีโลกทัศน์กว้างขวางก้าวทันโลก พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในตน  โดยเริ่มกล่อมเกลาลักษณะนิสัยความคิดและทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังของชาติที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญามีจิตสำนึกเรื่องหน้าที่ต่อสังคม จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญงอกงาม พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพ

ในโอกาสที่มูลนิธิยุวทูตความดี ก่อตั้งมาครบ 20 ปี ขออวยพรให้มูลนิธิ มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ทั้งขอให้ผู้ร่วมดำเนินการทุกฝ่ายทุกคน มีความสุขสวัสดี ประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคล มีกำลังกาย กำลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายสูงสุดร่วมกันสืบต่อไป

 

พระราชดำรัสข้างต้นจักอยู่ในใจของผู้ร่วมแรงร่วมใจสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต ยิ่งกว่านั้น การรับพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ยิ่งทำให้ความภาคภูมิใจของ ยุวทูตความดีเพิ่มพูนเป็นเท่าทวี นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานและองค์กร ที่ประกอบคุณความดีแก่มูลนิธิยุวทูต  ความดีฯ รวมทั้งโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี จำนวนรวม 28 ราย ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและ โล่เกียรติยศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตที่ประจำประเทศไทย 3  แห่ง ได้แก่ บราซิล ชิลีและจีน รวมอยู่ด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. นิทรรศการ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกลทันโลก ของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่นำเสนอผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำพ่อสอน  จาก สำนักงาน กปร.  และแนวปฏิบัติจาก      นักสืบสายน้ำ  ธนาคารขยะ และมโนราห์แอโรบิค  จากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

2.   ฐานการเรียนรู้  จากกรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย   อาทิ  กรมยุโรป กรมองค์การระหว่างประเทศ   กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน  กรมการกงสุล  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และสถานเอกอัครราชทูตบราซิล  ชิลี และฟิลิปปินส์ และ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาพาสนุก  โดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการต่างประเทศฯ และศิลปะยึกยือโดย ดร.พลเดช วรฉัตร    

นิทรรศการฯ และกิจกรรมภายในงาน ล้วนสรรสร้างความตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้ การฝึกฝนเชิงปฏิบัติ ที่ให้ผลเป็นรูปธรรมในทันที และการขยายขอบเขตแห่งความรอบรู้พร้อมรางวัลมากมายแก่ยุวทูตคนเก่งมากความสามารถและทุกคนที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี มีผู้เข้าร่วมงาน จาก สอท. ประจำประเทศไทย หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน       คณะผู้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน จาก 128 โรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 675 คน จาก  77 จังหวัด ทั่วประเทศ