ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการจิตอาสาพระราชทานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรม “บริจาคโลหิต “ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการจิตอาสาพระราชทานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรม “บริจาคโลหิต “

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้จัดกิจกรรม  “บริจาคโลหิต” ภายใต้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

          ในโอกาสนี้ นางสาว วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนไทยในบรูไน ก่อนเริ่มกิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาค ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในบรูไน รวมทั้งคนบรูไนและคนต่างชาติในบรูไน จำนวน ๖๐ คน