ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการยุวทูตความดี ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการยุวทูตความดี ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในภาวะปกติของผู้คนทุกระดับ ทุกภาคส่วนของสังคม      แม้แต่ในด้านการศึกษา ที่ต้องขยายช่วงเวลาเปิดภาคเรียนให้นานขึ้น ทำให้จำเป็นต้องปรับวิธีการเรียนเพื่อชดเชยเวลาที่ต้อง  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งผลให้มีเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนที่ผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ ด้วยปัญหาความยากจน

มูลนิธิยุวทูตความดี จึงได้ดำเนิน โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 ร่วมกับโรงเรียน  ในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2563   เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำดีสู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ รวมทั้งขาดแคลนอาหารกลางวัน  ที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน ด้วยการจัดทำ ถุงวิชา บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ และ ถุงยังชีพ ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง เพื่อสร้างเสริมความพร้อม ในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียมการเรียนการสอนในภาวะปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารกลางวันได้ในระดับหนึ่ง 

มูลนิธิฯ  จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนภาคี ในเขตพื้นที่จังหวัด    เข้าร่วมโครงการฯ และคณะครูในการจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ อย่างแข็งขันเต็มกำลัง อันเป็นผลให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตถุงวิชาและถุงยังชีพได้จำนวน 1,412 ชุด  เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,412 คน  จาก 116 โรงเรียนใน 12 จังหวัด

นอกจากนี้ มูลนิธิยุวทูตความดี ยังได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังกลุ่ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้ และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจัดทำ โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19  ระหว่างวันที่  8 – 19 มิถุนายน 2563

มูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่มีความพร้อม จำนวน 11 แห่ง ใน 11 จังหวัด ให้เป็นโรงเรียนหลัก เข้าร่วมโครงการฯ และเสนอรายชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดทั้ง 11 แห่ง โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเครือข่ายฯ จัดทำ ถุงวิชา และ ถุงยังชีพ  เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนทุกคนในระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,211 คน พร้อมจัดหากองยังชีพกลาง คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ  มอบให้กับ 79 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 2 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน  ในเขตพื้นที่ 49 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

การดำเนินงานภายใต้ โครงการยุวทูตความดี ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างมูลนิธิยุวทูต  ความดีกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ รวมพลังกันส่งมอบความช่วยเหลือ ด้วยจิตอาสาที่จะปันรักปันสุขไปยังนักเรียนที่ขาดแคลน สิ่งของยังชีพและอยู่ห่างไกล ความช่วยเหลือดังกล่าวจะสร้างเสริมความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและเข้าถึงการเรียน  การสอน  ในภาวะปกติ นับเป็นความพยายามร่วมกันที่จะขยายผลอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง