ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ จัดกิจกรรมจิตอาสา บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เพื่อเตรียมไว้มอบแก่คนไทยในเขตอาณา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ พร้อมด้วย นายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการ รวมทั้งข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

สำหรับลำดับพิธีการนั้น กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานของพิธี ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายราชสักการะ จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น ได้ช่วยกันบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรวมพลังแห่งความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ความเสียสละ และร่วมกันสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

สำหรับถุงยังชีพข้างต้น ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษาสุขอนามัย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการจะเดินทางไปมอบถุงยังชีพดังกล่าวแก่พี่น้องชาวไทยในเขตอาณาในเมืองต่าง ๆ ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงไมตรีจิต และความปรารถนาดีแก่ชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้