ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะกรรมการจัดทำ หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee - LBC) (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะกรรมการจัดทำ หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee - LBC) (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

              เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee - LBC) (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านกฎหมายเขตแดน ในฐานะประธาน LBC (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วม
               ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือเพื่อเตรียมการและเตรียมท่าทีสำหรับการประชุม LBC  ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งไทยกำหนดจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ รวมถึงประเด็นการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่ LBC ได้สำรวจและจัดทำไว้ที่บ้านด่านนอก/ บูกิตกายูฮิตัม อ.สะเดา จ. สงขลา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มีความมั่นคงบริเวณชายแดน การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรับรองผลการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้ำโก-ลก และการอนุมัติพื้นที่สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
                LBC เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่มีชายแดนเชื่อมต่อกันยาวประมาณ ๖๗๔ กิโลเมตร โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๕ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เขตแดนที่ได้ปักปันกันไว้ในอดีตระหว่างไทยและมาเลเซียมีความชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญา อนุสัญญาและแผนที่ ตลอดจนหลักฐานเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง