ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560

          มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ  ยโสธร และสุรินทร์  และในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง โดยปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดอำนาจเจริญ ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน อำเภอระหว่างวันที่ 7– 8 กันยายน 2560 โดยมี
ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 681 คน  ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1– 3)  และคณะผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้มอบรองเท้ามูลค่า 30,000 บาทให้กับนักเรียน (ประถมศึกษาปีที่ 1– 6) จำนวน 128 คน

          อนึ่ง ด้วย ความจำกัดของพื้นที่ ทำให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต้องไปเรียนรู้ เมืองพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร  ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนการเดินทางฯ

          จังหวัดยโสธร  ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 11–12 กันยายน 2560 โดยมี นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกับนางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจาก 19 โรงเรียน จำนวน 1,479 คน

          จังหวัดสุรินทร์  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์
รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจาก 32 โรงเรียน จำนวน 2,409 คน

          จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18–19 กันยายน 2560  โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจาก 7 โรงเรียน จำนวน 2,127 คน

          จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ระหว่างวันที่ 21–22 กันยายน 2560  โดยมีนายธานี  ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 3,470 คน

          จังหวัดระยอง  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน 2560  โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับนายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 13 โรงเรียน จำนวน 3,526 คน

          จังหวัดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ระหว่างวันที่ 28–29  กันยายน 2560  โดยมี นายชัยสิริ  อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 24 โรงเรียน จำนวน 2,764 คน

          ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัดภาคตะวันออก และ 1 จังหวัด ภาคกลาง
มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่าย จำนวน  16,456 คน จาก 102 โรงเรียน

          นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่นำไปตั้งแสดงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ที่จะทำให้เยาวชนยุวทูตฯ รู้จักคิด มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน จากแนวคิดความพอเพียง ตามคำพ่อสอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

          ฐานครัวเรือนพอเพียง   มุ่งสอนในเรื่อง ความพอประมาณ โดยการทำบัญชีพอเพียง กำกับความจำเป็นในการใช้จ่าย
ดั่งพระบรมราโชวาท “รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”

          ฐานโรงเรียนภูมิปัญญา  เรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ใช้หลักศึกษาปัญหา และแก้ไขตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมอบไว้เพื่อสร้างไทยให้ยั่งยืน

          ฐานหลักธรรมบันดาลใจ   ข้อคิดจากหลักธรรมของพระอริยสงฆ์ และจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงข้อคิด
“เราพอเพียงไปเพื่ออะไร” ที่จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของยุวทูตความดีให้มีสติ มีหลักคิด หลักธรรมประจำใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  

          ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน   วิถีเกษตรไทยที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขจากความพอเพียง ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน  และระบบสหกรณ์ เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ที่ถือเป็นต้นแบบของเกษตรผสมผสาน

          ฐานตลาดนวัตกรรม   การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ชีวิตมั่นและประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน ผ่านพ้นวิกฤตได้ตามเป้าหมาย ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs ) 17 ประการ เพื่อขับเคลื่อนเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0

          อนึ่ง มูลนิธิฯ ได้จัดให้ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และนักเรียน  ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานฝ่ายมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการณรงค์ ฯลฯ เผยแพร่ใน Facebook Live  ทางแฟนเพจของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมีผู้เข้าชมถึง 35,321 ครั้ง พร้อมทั้ง บันทึกเสียง เพื่อเผยแพร่ในรายการยุวทูต ON AIR ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 18.00 น. ให้ผู้สนใจรับฟังและติดตามข่าวสารของโครงการรณรงค์ฯ ผ่านทางเว็บไซด์ของมูลนิธิยุวทูตความดี และ ทาง Facebook มูลนิธิยุวทูตความดี (www.facebook.com/yavfThailand)  ซึ่งปัจจุบันมีผู้กดถูกใจ 7,278 คน

          โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560  ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และเสร็จสิ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 ระยะเวลาในการตั้งแสดงนิทรรศการ เมืองพอเพียง 44 วัน ที่โรงเรียนหลัก 15 โรงเรียน ใน 15 จังหวัด ซึ่งมีตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวน 337 คน จนถึงโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนจำนวน 3,470 คน นับว่าสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ ได้เป็นจำนวนมาก โดยมีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี
เครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 208 โรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 36,472 คน

           ความร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มกำลังของคณะครูในการถ่ายทอดความรู้จากฐานต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9  พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการจัดรณรงค์แข่งขัน เรียงความ เล่านิทาน และวาดภาพ
วิถีพอเพียง ตามคำพ่อสอน อย่างแข็งขัน การให้ความร่วมมือสนับสนุนร่วมมือของผอ.โรงเรียน และการให้ความสำคัญต่อโครงการฯ จากผู้บริหารจังหวัด นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการก่อประโยชน์และสร้างประสบการณ์ความรู้ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ นำไปปฏิบัติต่อยอด ขยายผลในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี

            อนึ่ง ภายหลังโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว มูลนิธิฯ ได้มอบบอร์ดนิทรรศการ ฯลฯ ให้บรรดาโรงเรียนหลักในจังหวัดต่างๆ
ได้นำไปจัดแสดงเผยแพร่ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนอีกด้วย