ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

           เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย โดยมีบุคคลสำคัญของฝ่ายไทยที่เข้าร่วม ได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ทีมประเทศไทยประจำมาเลเซีย ผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยในมาเลเซีย สำหรับผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ ประธานสมาคมมิตรภาพมาเลเซีย-ไทย ตลอดจนคณะทูต และพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามและจีน เข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน
           การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวันเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงพระอารามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เงินถวายเป็นพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ และเงินบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
           เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไป ทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมิตรประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับระหว่างประชาชน ทั้งนี้ การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในมาเลเซียในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว