ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

            เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนงานผ่าตัดต้อกระจก (Cataract  Microsurgical Workshop ๒๐๑๗) ภายใต้โครงการ Brightness to the Nepalese’s Eyes จำนวน ๑๘๖,๒๕๐ รูปีเนปาล (๖๐,๐๐๐ บาท) แก่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย เพื่อผ่าตัดรักษาต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ ๗ โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโรคทางตา Tilganga ของเนปาลเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกโดยคาดว่าจะสามารถผ่าตัดต้อกระจกให้กับชาวเนปาลในครั้งนี้ได้ประมาณ ๗๐๐ ราย รวมเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มโครงการจำนวนประมาณ  ๒,๘๗๓ ราย
             ผลประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการนำความปรารถนาดีจากชาวไทยไปสู่ชาวเนปาล และเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของวัดไทยลุมพินี ทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ประชาชนชาวเนปาลในพื้นที่อีกด้วย