ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒

              เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนาย Soe Soe Zaw เลขานุการรัฐฉาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่เข้าร่วม
              ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จ. เชียงราย ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยบางส่วนของแม่น้ำเป็นบริเวณที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของฝายชั่วคราวที่ฝ่ายไทยจะติดตั้งในแม่น้ำสายในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ  
               อนึ่ง การประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการไทย-เมียนมา เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก ระหว่างไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเนปยีดอ ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นกลไกหารือในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ หารือเกี่ยวกับการติดตั้งฝายชั่วคราวในแม่น้ำสายเป็นลำดับแรก