ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมฝ่ายเลขานุการ JBC ไทย-เมียนมา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมฝ่ายเลขานุการ JBC ไทย-เมียนมา

             เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee –JBC) ไทย-เมียนมา โดยมีผู้อำนวยการ (อำนวยการระดับสูง) กองเขตแดน และผู้อำนวยการกองเขตแดน กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นประธานร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
             ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ JBC และกลไกภายใต้ JBC สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงกำหนดการและแผนงานเพื่อดำเนินการตามผลการประชุม JBC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก่อสร้างฝายชั่วคราวเพื่อการเกษตรในแม่น้ำสาย จ. เชียงราย และการดำเนินการตามแนวทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำเมย จ. ตาก และแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง 
             อนึ่ง ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมี JBC ไทย – เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุม JBC ไทย –เมียนมา มาแล้ว ๙ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา