ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การนำคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การนำคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก

              เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จ. นราธิวาส ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเรื่องการบริหารจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ 
              ทั้งนี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee –JBC) ไทย-เมียนมา /ประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) (ฝ่ายไทย) และนายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา (Joint Technical Committee on River Boundary- JTC) (ฝ่ายไทย) รวมถึงผู้แทนส่วนราชการและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพภาคที่ ๓ กรมชลประทาน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย และคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาประกอบด้วยนาย Myo Tint อธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมายเมียนมา ในฐานะประธาน SOM และ JBC ฝ่ายเมียนมา ผู้ว่าราชการรัฐตะนาวศรี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกองทัพ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
               คณะฯ รับฟังบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานในพื้นที่ และหารือระดมสมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้เยี่ยมชมสถานีวัดน้ำร่วมไทย-มาเลเซีย และชมการสาธิตการวัดระดับน้ำ รวมถึงความเร็ว และมวลน้ำในแม่น้ำโก-ลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเตือนภัยอุทกภัย และโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นเส้นเขตแดนที่ชัดเจน และสามารถเดินเรือได้โดยไม่มีการรุกล้ำระหว่างกัน เป็นต้น 
               ไทยและเมียนมามีเขตแดนทางบก ทั้งที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ ยาวประมาณ ๒,๔๐๑ กิโลเมตร สำหรับแม่น้ำที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา มีระยะทางรวมประมาณกว่า ๗๐๐ กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ได้แก่ แม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก จ.เชียงราย แม่น้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จ.ตาก และแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง