ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานวันชาติไทย ๒๕๖๐ ที่กรุงริยาด  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานวันชาติไทย ๒๕๖๐ ที่กรุงริยาด

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. ณ Tuwaiq Palace ในเขตคณะทูต ณ กรุงริยาด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย โดยมีนายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต เป็นประธานให้การต้อนรับ H.E. Mr. Sehmi bin Shuwaimi bin Fuwaiz ที่ปรึกษาพิเศษและผู้ตรวจราชการ สำนักงานกลางของผู้ว่าการมณฑลริยาด ในฐานะแขกเกียรติยศ
             นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ สื่อมวลชน ตลอดจนตัวแทนชุมชนคนไทยและครอบครัวที่พำนักในกรุงริยาดและใกล้เคียง 
              ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์สรุปใจความว่า วันที่ ๕ ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นวันชาติไทยแล้ว ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙) และวันพ่อแห่งชาติด้วย ซึ่งคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน ประเทศไทย และต่อประชาคมโลก  โดยเฉพาะหลักการจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญของพระอัจฉริยภาพที่เป็นที่ประจักษ์และได้ช่วยส่งเสริมและนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development) อีกด้วย  
              อุปทูตฯ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยและซาอุดีฯ ต่างก็มีพระราชวงศ์ซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชน โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีฯ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และพร้อมที่จะร่วมมือกับซาอุดีฯ เพื่อเดินหน้าและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันต่อไป   
              อนึ่ง ภายในงาน ยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น (๑) การแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.๙  ฉายวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ Nurture, Conserve and Extend (๒) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านวิดีทัศน์  ชุดนิทรรศการ และแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ (๓) การเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทยผ่านการทำอาหารไทยสด ๆ ที่จัดเตรียมโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งแขกที่มาร่วมงานต่างได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์  มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยและข้อมูลประเทศไทย ตลอดจนมีความประทับใจในการนำเสนอความเป็นไทยในโอกาสสำคัญนี้