ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์

          เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ) และนายชัชวาล หรยางกูร (กงสุลฝ่ายชุมชนฯ) ได้ลงพื้นที่ไทยทาวน์ และประชุมหารือกับผู้ประกอบการในไทยทาวน์ และผู้นำชุมชนไทย ณ ร้าน Bangkok Street Food โดยที่ประชุมได้หารือ ๔ ประเด็น ดังนี้
          ๑. การจัดตั้งสภาไทยทาวน์: ที่ประชุมเห็นชอบกับวัตถุประสงค์และการจัดตั้งสภาไทยทาวน์ และพร้อมเข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสภาไทยทาวน์ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคาร Hollyview ชั้น ๓ ถนน Hollywood Blvd. ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ผู้ประกอบการขอให้อธิบายวัตถุประสงค์ โครงสร้างและวิธีการทำงานของสภาไทยทาวน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำจุดสำหรับถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวในไทยทาวน์
          ๒. งานเทศกาลไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล: ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ฯ แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมงาน และขอรับการสนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ จากผู้ประกอบการในไทยทาวน์และขอให้จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
          ๓. การสัมมนาธุรกิจร้านอาหาร: ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียแจ้งถึงปัญหาธุรกิจร้านอาหารไทยที่ถูกฟ้องเสียค่าปรับข้อหาด้านแรงงานในขณะนี้ จึงจะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทย โดยเฉพาะเรื่องการจ้างแรงงาน และชำระภาษี
          ๔. การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์: นายตำรวจพีท เพิ่มแสงงามจาก Los Angeles Police Department นำเสนอแนวทางการจ้างยามรักษาความปลอดภัยในไทยทาวน์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยอาจจะเสนอให้เป็นงานหนึ่งของสภาไทยทาวน์ดำเนินการหลังจากจัดตั้งสภาฯ แล้ว แต่ต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่าปัจจุบันที่มีเพียงหกราย ผู้ประกอบการที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่กงสุลชัชวาลฯ (๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๓๑๑)
          ขอขอบคุณร้าน Bangkok Street Food ที่สนับสนุนสถานที่และเครื่องดื่ม