ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานนิทรรศการกล้วยไม้ Exotic Orchid Exhibition ณ อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก (Prague Botanical Garden) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานนิทรรศการกล้วยไม้ Exotic Orchid Exhibition ณ อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก (Prague Botanical Garden)

          เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กทั้งห้าแห่ง (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยและเวียดนาม) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและการแถลงข่าวนิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition ที่อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก Prague Botanical Garden โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๕๐ คน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีกรุงปราก และศิลปินและนักแสดงชาวเช็กที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ มากกว่า ๗๐ คน
 
          นิทรรศการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการแสดงกล้วยไม้ของสวนฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยจะสลับหมุนเวียนภูมิภาคแหล่งที่มาของกล้วยไม้ในแต่ละปี ซึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมมากกว่า ๔๐,๐๐๐ คน และในปีนี้ เป็นกล้วยไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน อาทิ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ
 
          ตลาดกล้วยไม้โลกมีมูลค่าประมาณ ๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตร้อนโดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลก และการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่ารวม ๔๑.๐๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๑.๒๙ พันล้านบาท
 
          นิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition จัดขึ้นที่อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก Prague Botanical Garden (Trojská 800/196 Praha 7 - Troja) เปิดให้สาธารณชนเช้าชมระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑