ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดงาน World Xi’an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ ๒ ณ Shaanxi Great Theater ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีเปิดงาน World Xi’an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ ๒ ณ Shaanxi Great Theater

          เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน World Xi’an Entrepreneurs Convention ครั้งที่ ๒ ณ Shaanxi Great Theater พิธีเปิดมีนาย Wang Yongkang เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครซีอาน นาย Wei Zhengjun รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยนาย Shangguan Jiqing นายกเทศมนตรีนครซีอาน และตัวแทนวิสาหกิจขนาดใหญ่ร่วมแสดงปาฐกถา

          งานดังกล่าว เป็นการประชุมขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองไปสู่ความทันสมัยของนครซีอานโดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ (๑) ภายในปี ๒๕๖๓ นครซีอานจะบริหารกิจการรัฐท้องถิ่นที่ผสมผสานความทันสมัย (๒) ภายในปี ๒๕๗๘ นครซีอานจะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดเมืองหนึ่งของจีน ตามแนวคิด “International Center City”  ที่นครซีอานได้รับเลือกจากรัฐบาลกลางเป็นเมืองที่ ๙ โดยจะมุ่งพัฒนา ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) การเป็นศูนย์กลางธุรกิจของจีนตะวันตก โดยจะใช้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เป็นตัวชูโรง ๒) การเป็นเมืองที่มีความนานาชาติและทันสมัย เพิ่มการจัดเวทีประชุมหารือนานาชาติ และใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีมณฑลส่านซีในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ๓) การยกระดับศักยภาพของเมืองที่ไม่ติดทะเล เน้นการขนส่งทางบก (ราง+รถยนต์) และทางอากาศเป็นหลัก และ (๓) ภายในปี ๒๕๙๓ นครซีอานจะเป็นเมือง International Center City อย่างสมบูรณ์