ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการสื่อมวลชนมิตรประเทศไทยในกว่างซีเยือนไทย:สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในภาคตะวันออก พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของไทย  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการสื่อมวลชนมิตรประเทศไทยในกว่างซีเยือนไทย:สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในภาคตะวันออก พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของไทย

          เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ให้กับสาธารณชนกว่างซีโดยเฉพาะศักยภาพของไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนกระชับความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อท้องถิ่นกว่างซีกับสถานกงสุลใหญ่ฯ  เมื่อวันที่ ๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการสื่อมวลชนมิตรประเทศไทยในกว่างซีเยือนไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สีสันภาคตะวันออกของไทย” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และวิถีชีวิตชุมชนไทยในภาคตะวันออก โดยนางสาววัลยา รื่นบุตร กงสุล ได้นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนกว่างซี ๗ แห่ง ได้แก่หนังสือพิมพ์กว่างซีเดลี่ หนังสือพิมพ์หนานกั๋ว เจ่าเป้า สถานีโทรทัศน์กว่างซี สถานีโทรทัศน์หนานหนิง เว็บไซต์กว่างซีสกาย เว็บไซต์ซีน่า

          กว่างซี และไมโครบล็อกหนานหนิง CHI HE WAN LE เยี่ยมเยือนหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง สวนผลไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หาดทรายดำ เกาะช้าง ชุมชนบ้านช้างทูน และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งทุกหน่วยงานได้ให้การต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่น  

          ทั้งนี้ ภาคตะวันออกของไทยมีความสอดคล้องกับกว่างซีในหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาค การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าผลไม้ ซึ่งกว่างซีมีด่านนำเข้าผลไม้อาเซียน ๗ ด่าน มีสัดส่วนการนำเข้าผลไม้มากกว่า ๑/๔ ของทั้งประเทศจีน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งกว่างซีเป็นมณฑลภาคตะวันตกเดียวของจีนที่มีป่าชายเลนและกำลังส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างรอบด้าน