ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ที่ Kyoto Institute of Technology เมืองเกียวโต
มีนักเรียนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมประมาณ ๑๒๐ คน งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักเรียนไทยในญี่ปุ่น