ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  สถานกงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทย ณ วัดโพธิเจริญธรรม (สุไหงปูยู) เขตบัตเตอร์เวิร์ธ รัฐปีนัง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ฯ พบปะชุมชนไทย ณ วัดโพธิเจริญธรรม (สุไหงปูยู) เขตบัตเตอร์เวิร์ธ รัฐปีนัง

                       เมื่อวันที่ ๒๕ พฤจิกายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เดินทางไปพบปะชุมชนไทยที่วัดโพธิเจริญธรรม (สุไหงปูยู) ตำบลบัตเตอร์เวิร์ธ อำเภอปูเลา ปีนัง รัฐปีนัง โดยมีพระมหานิพนธ์โชติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิเจริญธรรม (สุไหงปูยู) และกรรมการวัดให้การต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และคนไทยที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี
                        การพบปะชุมชนไทยในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในรัฐปีนัง เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล กฎระเบียบที่สำคัญให้แก่ชุมชนไทย เครือข่าย และอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในรัฐปีนังและเมืองใกล้เคียงต่อไปด้วย