ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี ๒๕๖๑
  งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี ๒๕๖๑
  สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสำหรับงานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน สาขากวังฮวา เขตชิงหยาง นครเฉิงตู เทศกาลไทยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๓ แล้ว นับตั้งแต่เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เมื่อปี ๒๕๔๘ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนครเฉิงตู ในระดับรัฐบาล และประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศกาลไทยเป็นกิจกกรรมที่รู้จักและนิยมของชาวนครเฉิงตูอย่างแพร่หลาย
  18 มิ.ย. 2561
 • การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมภริยาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์กรการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๙๕ โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี
  18 มิ.ย. 2561
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
  เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกรมอาเซียน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ๒๐๒๕ และประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการไทยที่มีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (connectivity) ได้รับทราบพัฒนาการล่าสุดของการนำเอาแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติ และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ในส่วนของประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค
  18 มิ.ย. 2561
 • งานอีสานบอลล์ ประจำปี ๒๕๖๑
  งานอีสานบอลล์ ประจำปี ๒๕๖๑
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานอีสานบอล์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ Arcradia Community Center เมือง Arcradia ซึ่งจัดโดยสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  18 มิ.ย. 2561
 • โครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
  โครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
  ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และนายบุรินทร์ สันติพิทักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เดินทางออกจากกรุงฮานอย ตามโครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อเยี่ยมเยียน ให้บริการด้านกงสุล และการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานกงสุล ที่บริษัท CP Feedmill Factory บริษัท Oriental Sports ที่จังหวัดฮายเซือง รวมทั้ง บริษัท Royal Foods (Vietnam) และบริษัท WHA Hemaraj Development ที่จังหวัดเหงะอาน ซึ่งโครงการกงสุลสัญจรนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากการให้บริการด้านกงสุลแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะได้เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ไต่ถามทุกข์สุข รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ฯ และคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือของเวียดนามด้วย
  18 มิ.ย. 2561
 • การดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกิจกรรมการให้บริการกงสุงนอกเวลาราชการ สำหรับชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์
  การดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกิจกรรมการให้บริการกงสุงนอกเวลาราชการ สำหรับชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์
  เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้เชิญคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายกิตติ บุศยพลากร รองอัยการสูงสุด และนางลัดดาวัลย์ สิทธุรักษ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เดินทางมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนไทยไทย อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของชายไทยที่ถือสองสัญชาติ หลักเกณฑ์การซื้อขายและโอนที่ดินในประเทศไทยของชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ กฎหมายสัญชาติ กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก โดยในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้นำคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งจัดโดยสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย โดยมีชาวไทยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า ๗๐ คน
  12 มิ.ย. 2561
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่๒๔
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่๒๔
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุมInternational Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งผู้นำและรัฐมนตรีประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชีย ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่ผู้นำเยาวชนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในประเทศญี่ปุ่นในสาขาด้านการพัฒนากว่า ๒,๐๐๐ คน
  12 มิ.ย. 2561
 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  12 มิ.ย. 2561
 • ผลการประชุม Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific Region: Connecting the Connectivities”
  ผลการประชุม Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific Region: Connecting the Connectivities”
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนา Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific Region: Connecting the Connectivities” โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญจาก World Bank Asian Development Bank และ Asian Infrastructure Investment Bank และผู้สังเกตการณ์จากกลุ่มประเทศ EAS (East Asia Summit) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
  12 มิ.ย. 2561
 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee - LBC) (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ด้านกฎหมายเขตแดน ในฐานะประธาน LBC (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วม
  12 มิ.ย. 2561