ทำเนียบข้าราชการ

 • กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
  เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  Tel : 0-2203-5000
  • สำนักงานรัฐมนตรี (Office of the Minister)
   Fax : 0-2643-5320,643-5314
   หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (Chief of Staff) - นางสาว ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก
   • สำนักงานปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary)
    Fax : 0-2643-5272
    ปลัดกระทรวง (Permanent Secretary) - นาง บุษยา มาทแล็ง
    รองปลัดกระทรวง (Deputy Permanent Secretary) - นาย ภาสกร ศิริยะพันธุ์
    รองปลัดกระทรวง (Deputy Permanent Secretary) - นาย ธนา เวสโกสิทธิ์
    รองปลัดกระทรวง (Deputy Permanent Secretary) - นาย สุนทร ชัยยินดีภูมิ
    รองปลัดกระทรวง (Deputy Permanent Secretary) - นาย เจษฎา กตเวทิน
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - นาง ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - นาย ชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - นาง ต้องฤดี มากบุญ
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - นาย ฉัตรชัย วิริยเวชกุล
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - นาย นิกรเดช พลางกูร
    เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (Ambassador Attached to the Ministry) - เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์
    ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Permanent Secretary) - นางสาว วารุณี ปั้นกระจ่าง
    ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Permanent Secretary) - นางสาว อภิรดี อนุคระหานนท์
    • กลุ่มงานนิติการ (Legal Affairs Group)
     Tel : 0-2643-5061
     นิติกร (Legal Officer) - นาง ณฐพัฒก์ ศิริวรรณ อินทปันตี
     • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Public Sector Development Group)
      Fax : 0-2643-5172 Email : permsec-3@mfa.mail.go.th
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Plan and Policy Analyst) - นาย พีรวัฒน์ เพ็ญศิริ
      • กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Security Unit)
       Fax : 0-2640-4023
       นักการทูต (Minister Counsellor) - นางสาว อุรวัชร สุกแสงดาว
       • กองกลาง (General Affairs Division)
        Fax : 0-2643-5180
        ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว ณุกุณ สีห์โสภณ
        • สำนักบริหารบุคคล (Personnel Management Bureau)
         Fax : 0-643-5292, 0-2643-5300 Email : personel@mfa.mail.go.th
         ผู้อำนวยการสำนัก (Bureau Chief) - ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา
         • สำนักบริหารการคลัง (Financial Management Bureau)
          Fax : 0-2643-5010, 0-2643-5014 Email : mfafinance@mfa.mail.go.th
          ผู้อำนวยการสำนัก (Bureau Chief) - นาย โสรัจ สุขถาวร
          • สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (Asset Procurement and Management Bureau)
           Tel : 0-2643-5322,0-2643-5325-6 Fax : 0-2643-5323 Email : asset@mfa.mail.go.th
           ผู้อำนวยการสำนัก (Bureau Chief) - นาง กษมา แฉ่ฉาย
           • กองบรรณสารและห้องสมุด (Archives and Library Division)
            Tel : 0-2643-5170 Fax : 0-2643-5169,644-7972 Email : library@mfa.mail.go.th
            ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง พิชญ์นาฏ วะยาคำ
            • สำนักนโยบายและแผน (Office of Policy and Planning)
             Tel : 0-2203-5000 Fax : 0-2643-5264 Email : policy@mfa.mail.go.th
             ผู้อำนวยการสำนัก (Bureau Director) - นาง หัทยา คูสกุล
             • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Centre)
              Tel : 0-2203-5000 Fax : 0-2643-5021 Email : ict_program@mfa.mail.go.th
              ผู้อำนวยการศูนย์ (Director) - นางสาว สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล
              • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs)
               Tel : 0-2203-5000 ต่อ 45103 Fax : 0-2143-9324 Email : dvifa@mfa.mail.go.th
               ผู้อำนวยการสถาบัน (Director) - นางสาว ลดา ภู่มาศ
               • กลุ่มตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)
                Tel : 0-2643-5526 Fax : 0-2643-5527
                หัวหน้ากลุ่ม (หัวหน้ากลุ่ม) - นางสาว เนตรชนก เกษโรจน์
                • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
                 Tel : 0-2203-5000 ต่อ 14358
                 นักการทูต (Minister Counsellor) - นาง จิตติมา เอี่ยมสุทธา
                 • กรมพิธีการทูต (Department of Protocol)
                  Tel : 0-2643-5166 Fax : 0-2643-5167 Email : protocol01@mfa.mail.go.th
                  อธิบดี (Director-General) - นาย จิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ
                  • เลขาหน้าห้องอธิบดี /รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
                   เจ้าพนักงานธุรการ (General Service Officer) - นางสาว สุวีณา ทวีเกียรติพงศ์ (1)
                   • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                    Tel : 0-2643-5166 Fax : 0-2643-5167 Email : protocol01@mfa.mail.go.th
                    เลขานุการกรม (Secretary) - นาง กานดาภา มุ่งถิ่น
                    • กองแบบพิธี (Protocol Division)
                     Tel : 0-2643-5151-52 Fax : 0-2643-5150 Email : protocol02@mfa.mail.go.th
                     ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ณัฐพงศ์ สิทธิชัย
                     • กองรับรอง (Reception Division)
                      Tel : 0-2643-5155-56 Fax : 0-2643-5153, 0-2643-5157
                      ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์
                      • กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (Diplomatic Privilege and Immunity Division)
                       Tel : 0-2643-5158 Fax : 0-2643-5162 Email : protocol03@mfa.mail.go.th
                       ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย เบญจมินทร์ สุกาญจนัจที
                      • กรมยุโรป (Department of European Affairs)
                       อธิบดี (Director-General) - นาย ศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์
                       • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                        Tel : 0-2643-5138 Fax : 0-2643-5140
                        เลขานุการกรม (Secretary) - นาย ณรุทธ์ สุนทโรดม
                        • กองยุโรปกลาง (Central Europe Division)
                         ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว มารินี สุวรรณโมลี
                         • กองยุโรปตะวันตก (Western Europe Division)
                          ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง ปิยะพิณ นิยมฤกษ์
                          • กองยุโรปตะวันออก (Eastern Europe Division)
                           ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ภาษิต จูฑะพุทธิ
                           • กองสหภาพยุโรป (European Union Division)
                            นักการทูต (Minister Counsellor) - นาง สิริชาดา ทองตัน
                           • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of Internationl Economic Affairs)
                            Tel : 0-2643-5252 Fax : 0-2643-5250
                            อธิบดี (Director-General) - นาย เชิดชาย ใช้ไววิทย์
                            • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
                             นักการทูต (Counsellor) - นางสาว ชลฤทัย จูพัฒนกุล (1)(2)
                             • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                              Fax : 0-2643-5250
                              เลขานุการกรม (Secretary) - นาย อนันต์ พิกุลทิพย์สาคร
                              • กองสนเทศเศรษฐกิจ (Division of Economic Information)
                               Tel : 0-2643-5237 Fax : 0-2643-5236
                               ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว วีรกา มุทิตาภรณ์
                               • กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Division of International Economic Policy)
                                Tel : 0-2643-5248-49 Fax : 0-2643-5247
                                ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว ปฤณัต อภิรัตน์
                                • กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ (Division of Economic Relations and Cooperation)
                                 Tel : 0-2643-5241 Fax : 0-2643-5240
                                 ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว กุนทินี อักษรวงศ์
                                • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (Department of Treaties and Legal Affairs)
                                 Fax : 0-2643-5030
                                 อธิบดี (Director-General) - นาง วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
                                 • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
                                  เจ้าพนักงานธุรการ (General Service Officer) - นาง เตือนใจ แจ้งปิยะรัตน์ (1)
                                  • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                   Tel : 0-2643-5023 Fax : 02643-5030
                                   เลขานุการกรม (Secretary) - นางสาว นิลวรรณ ชูวนะภิรมย์
                                   • กองกฏหมาย (Legal Affairs Division)
                                    Tel : 0-2643-5033 Fax : 0-2643-5032
                                    ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย อัครพงศ์ เฉลิมนนท์
                                    • กองเขตแดน (Boundary Division)
                                     Tel : 0-2643-5038 Fax : 0-2643-5035
                                     ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
                                     • กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Development Division)
                                      Tel : 0-2643-5039 Fax : 0-2643-5041
                                      ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย พืชภพ มงคลนาวิน
                                      • กองสนธิสัญญา (Treaty Division)
                                       Tel : 0-2643-5019 Fax : 0-2643-5020
                                       ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย อังกูร กุลวานิช
                                      • กรมสารนิเทศ (Department of Information)
                                       อธิบดี (Director-General) - นาย เชิดเกียรติ อัตถากร
                                       • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
                                        นักการทูต (Counsellor) - นางสาว วินัญดา วรรณสิน (2)
                                        • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                         Tel : 0-2643-5101, 0-2643-5103 Fax : 0-2643-5102 Email : information01@mfa.mail.go.th
                                         เลขานุการกรม (Secretary) - นางสาว เบญจาภา ทับทอง
                                         • กองการสื่อมวลชน (Press Division)
                                          Tel : 0-2643-5105 Fax : 0-2643-5106-07 Email : information03@mfa.mail.go.th
                                          นักการทูต (Counsellor) - นางสาว ดุษฎี กลิ่นโพธิ์
                                          • กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (News Division)
                                           Tel : 0-2643-5090, 0-2643-5092 Fax : 0-2643-5089 Email : information05@mfa.mail.go.th
                                           ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย
                                           • กองการทูตวัฒนธรรม (Cultural Relations Division)
                                            Tel : 0-2643-5086-87 Fax : 0-2643-5088 Email : information02@mfa.mail.go.th
                                            ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง อรพินทร์ ลีลิตธรรม
                                            • กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy Information Division)
                                             Tel : 0-2643-5094-5 Fax : 0-2643-5093 Email : information04@mfa.mail.go.th
                                             ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง ชลธี จันทร์รัชชกูล
                                            • กรมองค์การระหว่างประเทศ (Department of International Organizations)
                                             อธิบดี (Director-General) - นาย ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
                                             • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
                                              นักการทูต (Counsellor) - นางสาว สิรินทร์ ทองนพ (1)(2)
                                              • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                               Tel : 0-2643-5072 Fax : 0-2643-5071
                                               เลขานุการกรม (Secretary) - นาย ปิยะพงษ์ นันต์ธนะ
                                               • กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (International Organizations Administrative Affairs Division)
                                                Tel : 0-2643-5083-4 Fax : 0-2643-5081
                                                ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง ฆฏนาวดี กัลยาณมิตร
                                                • กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (Peace, Security and Disarmament Division)
                                                 Tel : 0-2643-5074-5 Fax : 0-2643-5073
                                                 ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว เอกอร คุณาเจริญ
                                                 • กองการสังคม (Social Division)
                                                  Tel : 0-2643-5065-6 Fax : 0-2643-5064
                                                  ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย พลพงศ์ วังแพน
                                                  • กองกิจการเพื่อการพัฒนา (Development Affairs Division)
                                                   Tel : 0-2035000 ext. 12248 Fax : 0-2643-5080
                                                   ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว แคทรียา ปทุมรส
                                                  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (Department of American and South Pacific Affairs)
                                                   อธิบดี (Director-General) - นาย วิชชุ เวชชาชีวะ
                                                   • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
                                                    เจ้าพนักงานธุรการ (General Service Officer) - นางสาว รติรัตน์ หมื่นหาวงศ์ (2)
                                                    • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                                     Tel : 0-2643-5128 Fax : 0-2643-5127
                                                     เลขานุการกรม (Secretary) - นาย เสกสรรค์ สโรบล
                                                     • กองอเมริกาเหนือ (North America Division)
                                                      Tel : 0-2643-5121-2 Fax : 0-2643-5124 Email : northamericadiv@mfa.mail.go.th
                                                      ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว ใจไทย อุปการนิติเกษตร
                                                      • กองลาตินอเมริกา (Latin America Division)
                                                       Tel : 0-2643-5113-4 Fax : 0-2643-5115
                                                       ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย บุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์
                                                       • กองแปซิฟิกใต้ (South Pacific Division)
                                                        Tel : 0-2643-5117-8 Fax : 0-2643-5119
                                                        ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว สิรินทร์ สุรทิณฑ์
                                                       • กรมอาเซียน (Department of Asean Affairs)
                                                        Fax : 0-2643-5223, 0-2643-5230 Email : asean01@mfa.mail.go.th
                                                        อธิบดี (Director-General) - นางสาว อุศณา พีรานนท์
                                                        • เลขานุการอธิบดี / รองอธิบดีกรมอาเซียน
                                                         • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                                          Fax : 0-2643-5223 Email : asean01@mfa.mail.go.th
                                                          เลขานุการกรม (Secretary) - นาย พสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์
                                                          • กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
                                                           Tel : 0-2643-5217, 0-2643-5218 Fax : 0-2643-5263 Email : aseanthailand_scdiv@mfa.mail.go.th
                                                           นักการทูต (Counsellor) - นาย นที วิชิตสรสาตร
                                                           • กองการเมืองและความมั่นคง
                                                            Tel : 0-2643-5227 Fax : 0-2643-5226 Email : asean03@mfa.mail.go.th
                                                            ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง หทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม
                                                            • กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
                                                             Tel : 0-2643-5231 Fax : 0-2643-5232 Email : asean06@mfa.mail.go.th
                                                             ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว นิภา นิรันดร์นุต
                                                             • กองเศรษฐกิจ
                                                              Tel : 0-2643-5229 Fax : 0-2643-5230 Email : asean04@mfa.mail.go.th
                                                              ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง สมฤดี พู่พรอเนก
                                                              • กองสังคมและวัฒนธรรม
                                                               Tel : 0-2643-5214 Fax : 0-2643-5215 Email : asean05@mfa.mail.go.th
                                                               ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว ภาวีวรรณ นรพัลลภ
                                                              • กรมเอเชียตะวันออก (Department of East Asian Affairs)
                                                               อธิบดี (Director-General) - นางสาว อาจารี ศรีรัตนบัลล์
                                                               • เลขานุการอธิบดี / รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ (General Service Officer) - นาง ขวัญใจ นาคเงินทอง (1)
                                                                • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                                                 Tel : 0-2643-5194 Fax : 0-2643-5193
                                                                 เลขานุการกรม (Secretary) - นางสาว สมใจ ตะเภาพงษ์
                                                                 • กองเอเชียตะวันออก 1 (Division I)
                                                                  Tel : 0-2643-5195-96 Fax : 0-2643-5197 Email : eastasian01@mfa.mail.go.th
                                                                  นักการทูต (Third Secretary) - นาย อิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์
                                                                  • กองเอเชียตะวันออก 2 (Division II)
                                                                   Tel : 0-2643-5200-01 Fax : 0-2643-5202
                                                                   ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ
                                                                   • กองเอเชียตะวันออก 3 (Division III)
                                                                    Tel : 0-2643-5203-4 Fax : 0-2643-5205
                                                                    ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย โกศล สถิตธรรมจิตร
                                                                    • กองเอเชียตะวันออก 4 (Division IV)
                                                                     Tel : 0-2643-5209-10 Fax : 0-2643-5208
                                                                     ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์
                                                                    • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (Department of South Asian, Middle East and African Affairs)
                                                                     Fax : 0-2643-5054-55
                                                                     อธิบดี (Director-General) - นาย ดุสิต เมนะพันธุ์
                                                                     • เลขาหน้าห้องอธิบดี / รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
                                                                      นักการทูต (Second Secretary) - นางสาว อัมพร งามพิทักษ์โชค (1)
                                                                      • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                                                       Tel : 0-2643-5062 Fax : 0-2643-5054-55 Email :        
                                                                       เลขานุการกรม (Secretary) - นาย เสก นพไธสง
                                                                       • กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (South Asia and Central Asia Division)
                                                                        Tel : 0-2643-5043 Fax : 0-643-5045
                                                                        ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ชีวินท์ ณ ถลาง
                                                                        • กองตะวันออกกลาง (Middle East Division)
                                                                         Tel : 0-2643-5051-52
                                                                         ผู้อำนวยการกอง (Director) - นางสาว จิรัสยา พีรานนท์
                                                                         • กองแอฟริกา (Africa Division)
                                                                          Tel : 0-2643-5047-48 Fax : 0-2643-5049 Email : africadiv@mfa.mail.go.th
                                                                          ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ต่อ ศรลัมพ์
                                                                        • กรมการกงสุล (Department of Consular Affairs)
                                                                         เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
                                                                         Tel : 0-2203-5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) Email : consular01@mfa.mail.go.th กับ consular.complaint@mfa.mail.go.th (ศูนย์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงฯ)  
                                                                         อธิบดี (Director-General) - นาย ชาตรี อรรจนานันท์
                                                                         • สำนักงานเลขานุการกรม (Secretariat of the Department)
                                                                          Tel : 0-2575-1034 Fax : 0-2575-1038 Email :        
                                                                          เลขานุการกรม (Secretary) - นาง วรพรรณี ดำรงมณี
                                                                          • กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (Protection of Thai Nationals Abroad Division)
                                                                           Tel : 0-2575-1047-51 Fax : 0-2575-1052 Email : consular02@mfa.mail.go.th ,protectthai0302@mfa.mail.go.th
                                                                           ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย บัญชา ยืนยงจงเจริญ
                                                                           • กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Visa and Travel Documents Division)
                                                                            Tel : 0-2575-1062-4 Fax : 0-2575-1066 Email : consular03@mfa.mail.go.th ,thaivisa@mfa.mail.go.th
                                                                            ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาย ดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
                                                                            • กองสัญชาติและนิติกรณ์ (Legalization Division)
                                                                             Tel : 0-2575-1057 Email : consular04@mfa.mail.go.th
                                                                             นักการทูต (Minister Counsellor) - นางสาว ศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
                                                                             • กองหนังสือเดินทาง (Passport Division)
                                                                              Tel : 0-2981-7257-60 Fax : 0-2981-7256 Email : thaipass@mfa.mail.go.th ,consular05@mfa.mail.go.th
                                                                              ผู้อำนวยการกอง (Director) - นาง พิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์
                                                                              • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (The Overseas Election Coordination Centre)
                                                                               Tel : 0-2575-1039-41 Fax : 0-2981-7224
                                                                              • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA))
                                                                               ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ชั้น 8 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
                                                                               Tel : 0-2203-5000 ต่อ 40000-43999 Fax : 0-2143-9327 Email : tica@mfa.mail.go.th Website : http://tica.thaigov.net
                                                                               อธิบดี (Director-General) - นางสาว ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
                                                                               รองอธิบดี (Deputy Director-General) - นาง ศศิธร ว่องวีรโชติกิจ
                                                                               รองอธิบดี (Deputy Director-General) - นาย วัฒนวิทย์ คชเสนี
                                                                               • สำนักผู้อำนวยการ (Office of the Director General)
                                                                                Tel : 0 2203 5000 Email : tipp@mfa.mail.go.th
                                                                                เลขานุการกรม (Secretary) - นาง ประภัสสร ธนูสิงห์
                                                                                • ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnership Bureau)
                                                                                 • ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนทวิภาคี (Countries Partnership Branch)
                                                                                  Tel : 0-2203-5000 Email : tipp2@mfa.mail.go.th
                                                                                  นักวิเทศสหการ (Development Cooperation Officer) - นางสาว ชิดชนก มาลยะวงศ์
                                                                                  • ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี (International Organizations Partnership Branch)
                                                                                   Tel : 0-2203-5000
                                                                                   นักการทูต (Minister Counsellor) - นางสาว ศิริธร ไวยรัชพานิช
                                                                                  • ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ (Development Cooperation Bureau)
                                                                                   • ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (Thai Cooperation Branch I)
                                                                                    Tel : 0-2203-5000
                                                                                    ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 - นางสาว สายัณห์ กองโกย
                                                                                    • ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (Thai Cooperation Branch II)
                                                                                     Tel : 0-2203-5000
                                                                                     นักวิเทศสหการ (Development Cooperation Officer) - นาง ชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์
                                                                                     • ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ (Planning and Monitoring Branch)
                                                                                      Tel : 0-2203-5000
                                                                                      ผู้อำนวยการส่วน (Director) - นางสาว หทัยชนก ศิริวัฒนกุล
                                                                                     • คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                                      นักการทูต (Minister Counsellor) - นาย ณรัฐ วิชญนันท์
                                                                                      • ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Bureau)
                                                                                       ผู้อำนวยการภารกิจ - นาง อรุณี ไฮม์ม
                                                                                       • ส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 (Human Resources Development Branch I)
                                                                                        - - -
                                                                                        • ส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 (Human Resources Development Branch II)
                                                                                         - - -
                                                                                        • ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (Project Procurement and Privileges Bureau)
                                                                                         • ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (Project Procurement and Privileges Branch)
                                                                                          นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst) - นางสาว แก้วใจ นิ่งใจเย็น
                                                                                          • ส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Project Budget Branch)
                                                                                           รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน - นาง สุพร เสนจันทร์ธิไชย


                                                                                         สถานทูต - สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ