กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียตะวันออก

กรมเอเชียตะวันออก

  - ให้กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยให้มีอำนาจหน้าต่อไปนี้
 
    (1) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ และดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    (2) เสนอแนะแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    (3) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอชียตะวันออกยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
- ส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม
    (2) กองเอเชียตะวันออก 1
    (3) กองเอเชียตะวันออก 2
    (4) กองเอเชียตะวันออก 3
    (5) กองเอเชียตะวันออก 4
 
- ส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (2) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (5) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้
         (ก) กองเอเชียตะวันออก 1 รับผิดชอบในมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนการาบรูไน ดารุสซาลาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์
         (ข) กอง เอเชียตะวันออก 2 รับผิดชอบในสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
         (ค) กองเอเชียตะวันออก 3 รับผิดชอบในประเทศญี่ปุ่น สาธารรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า
         (ง) กองเอเชียตะวันออก 4 รับผิดชอบในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก
 
    (3) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (5) แต่ละกอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
         (ข) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
         (ค) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิด ชอบ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ