กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน

กรมอาเซียน

  - ให้กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด ยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
    (2) ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
    (3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
- ให้แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม
    (2) กองอาเซียน 1
    (3) กองอาเซียน 2
    (4) กองอาเซียน 3
    (5) กองอาเซียน 4
 
- ส่วนราชการกรมอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและภาพรวมของอาเซียน
         (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการดำเนินงานในกรอบของอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก การประชุมในกรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมคณะกรรมการประจำอา เซียน
         (ฉ) ดำเนินการในส่วนของไทยเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณของสำนักเลขาธิการ เอเซียนแห่งชาติและการประชุมคณะรรมการอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
         (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือในกรอบของอาเซียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด
         (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (2) กองอาเซียน 1 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหมด
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกอง หนึ่งโดยเฉพาะ
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกอา เซียนรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (3) กองอาเซียน 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และกรอกความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
         (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (4) กองอาเซียน 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการในการส่ง เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การบริการ การลงทุน อุตสาหกรรม การคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและพลังงาน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
         (ข) ปฏิบัติ งานร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อในการกำนดทิศทางการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการสรรหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน – ลุ่มน้ำโขง
         (ง) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
         (จ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (5) กองอาเซียน 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน เยาวชน สาธารณสุข โรคเอดส์ สตรี การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม พัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน โครงข่ายรองรับทางสังคม และรางวัลอาเซียน
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ทุนการศึกษาและฝึกอบรม วัฒนธรรมและสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและมูลนิธิอาเซียน
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ หัวหน้าตำรวจอาเซียน ตรวจคนเข้าเมือและการกงสุล กฎหมาย ยาเสพติด และสิทธิมนุษยชน
         (ง) ดำเนินการเกี่ยวความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
         (ฉ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ