กระทรวงการต่างประเทศ

กรมสารนิเทศ

กรมสารนิเทศ

 - ให้กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสื่อ มวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสร้างเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) ประมวลและวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
    (2) เผยแพร่ติดต่อและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ กับต่างประเทศ
    (3) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก่ผู้แทนหนังสือ พิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งติดตามข่าว บทความหนังสือพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
    (4) จัดทำรายการข่าว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหารสถานีวิทยุวิทยุต่างประเทศ
    (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
- ให้แบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม
    (2) กองการสื่อมวลชน
    (3) กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
    (4) กองวัฒนธรรมสัมพันธ์
    (5) กองวิทยุกระจายเสียง
 
- ส่วนราชการกรมสารนิเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รัมอบหมาย
 
    (2) กองการสื่อมวลชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ติดตามข่าวและบทความจากสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศตลอดจนชี้แจงนโยบายของประเทศไทยด้านการต่างประเทศแก่สื่อมวลชน
         (ข) อำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ
         (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (3) กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ประมวลและวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย
         (ข) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
         (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (4) กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนิน การเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยกับต่างประเทศ
         (ข) ติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการไทยและหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
         (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    (5) กองวิทยุกระจายเสียง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ควบคุมและบริหารงานของสถานีวิทยุสราญรมย์ รวมทั้งเจรจาทำข้อตกลงและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งและดำเนินงานของสถานี วิทยุกระจายเสียงของต่างประเทศในประเทศไทย
         (ข) จัดทำรายงานข่าว สารคดี และบทความ และประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชี้แจงตอบโต้และแก้ไขภาพพจน์ของประเทศไทยให้ถูกต้องโดยผ่านทางสถานี วิทยุสราญรมย์
         (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ