other

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของรัฐ : คลิปรณรงค์ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


1. ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม (โทรศัพท์มือถือ)  Download
2. รักปลอมๆ  Download
3. งดละเลิกใช้สินค้าค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  Download
4. ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม (รองเท้า)  Download
5. ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม(นาฬิกา)  Download