นโยบายการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ : รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กลไกประชารัฐ) ระหว่าง ๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ไฟล์แนบ