นโยบายการต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของไทย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ ข้อ มีดังนี้

. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

. ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

. เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์

. ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก

. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย

. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน

. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

ไฟล์แนบ