สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์ : แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 9/2561

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

                            ที่ 9/2561                         

 เรื่อง   พ.ต.อ. (พิเศษ) สำนอง พีรานนท์ บิดา

                                                                                น.ส. จิรัสยา พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๒ และ

                                                                     น.ส. อุศณา พีรานนท์ อท.ประจำสำนักงานองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

                                                                                                                     ถึงแก่กรรม

                                                        ...................................................

                              ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า  พ.ต.อ. (พิเศษ) สำนอง พีรานนท์ บิดาน.ส. จิรัสยา พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๒ และน.ส. อุศณา         พีรานนท์ อัครราชทูตประจำสำนักงานองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา ๗  ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑           พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๘.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. สำหรับ วันที่ ๒๕ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ สวดพระอภิธรรม  เวลา ๑๙.๐๐ น. (งดสวด วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๑)

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                  สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                23 กุมภาพันธ์  2561