สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์ : แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 13/2561

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

ที่ 13/2561

เรื่อง นางย้วดโง่ว แซ่ภู่ มารดาน.ส.เพ็ญจันทร์ ตันมหรัตน์ จพง.พัสดุชำนาญงาน

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ถึงแก่กรรม

........................................................

                                  ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางย้วดโง่ว แซ่ภู่ มารดาน.ส.เพ็ญจันทร์ ตันมหรัตน์ จพง.  พัสดุชำนาญงาน สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดลาดพร้าว ศาลา 6 สวดพระอภิธรรม ในวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. กำหนดพิธีฝังทางพิธีจีน วันที่ 13 มีนาคม 2561

                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                 สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                                 8  มีนาคม  2561