บริการ

บริการประชาชน : หนังสือเดินทาง

       

               

      

 

แอพพลิเคชั่น Thai consular เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆ ของ
กรมการกงสุล 
อาทิ เช่น  

1) บริการด้านหนังสือเดินทาง
2) บริการออกเอกสารตรวจลงตรา (VISA) 
3) บริการด้านสัญชาติและนิติกร
4) การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
5) ศูนย์ประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร