ความสัมพันธ์กับประเทศและภูมิภาคต่างๆ

ยุโรป : ราชรัฐอันดอร์รา


ราชรัฐอันดอร์รา
Principality of Andorra

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขา Pyrenees ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทางทิศเหนือ)และสเปน (ทางทิศใต้) ที่ระดับความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร

พื้นที่ 468 ตารางกิโลเมตร หรือ 185 ตารางไมล์

เมืองหลวง Andorra la Vella (อันดอร์รา ลา เวลลา)

ประชากร 85,082 คน
ประกอบด้วยเชื้อชาติต่าง ๆ ดังนี้
อันดอร์รา (Andorran) (22.2 %)
สเปน( 44.4%)
โปรตุเกส (10.7%)
ฝรั่งเศส (6.8%)
อื่น ๆ ( 6.6 %)

ภาษา ภาษาราชการ คือ คาตาลัน (Catalan) แต่มีการใช้ภาษาสเปนและฝรั่งเศสอย่างแพร่หลาย

ศาสนา ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 92% และ โปรเตสแตนท์ 0.5 %

สกุลเงิน ไม่มีสกุลเงินของตนเอง แต่ใช้เงินยูโรเป็นหลัก

ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญราชรัฐอันดอร์รา ปี พ.ศ.2536 กำหนดให้ราชรัฐอันดอร์ราปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) คือพระราชาคณะ (Bishop) แห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส เป็นประมุขในทางสัญลักษณ์เท่านั้น โดยแต่งตั้งผู้แทนของตนอยู่ในราชรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า Vegeur
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 9 คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 28 คน และไม่เกิน 42 คน ปัจจุบันมี 28 คน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายตุลาการ ใช้ระบบกฎหมายอิงตามแบบสเปนและฝรั่งเศส โดยอำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการโดย Battlles (Magistrates) ทั้งนี้ ศาลมี 3 ระดับ คือ Tribunal of Judges (Tribunal de Batlles), Tribunal of the Courts (Tribunal de Corts) และ Supreme Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia)
เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 เขต (parish หรือ parraquia/parroquies) คือ Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Ordino, La Massana,
Sant Julia de Loria และ Escaldes-Engordany

ประมุขร่วม สาธุคุณ Joan Enric Vives I Sicilia กับ นาย François Hollande

ผู้แทนประมุข หรือ Vegeur ของฝ่ายสเปน คือนาย Nemesi Marquès Oste และของฝ่ายฝรั่งเศส คือนาย Christian Frémont

นายกรัฐมนตรี นาย Antoni Marti Petit (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

รมว. กต. นาย Gilbert Saboya Surye (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

การเมืองการปกครอง

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ดินแดนที่เป็นราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมต่าง ๆ อาทิ Franks, Visigoths และอาหรับ ในสมัยของกษัตริย์ Charlemagne ของฝรั่งเศส ในปลายศตวรรษที่ 9 ได้มีการจัดตั้ง เขตปกครองในเทือกเขาพีรีนิส ซึ่งรวมเขตอันดอร์ราขึ้นภายใต้ชื่อ Marca Hispanica ต่อมาเชื่อกันว่ากษัตริย์ Charlemagne ยอมให้อันดอร์รามีอิสรภาพโดยเอกสารชื่อ Carta de Fundacio d' Andorra แต่หลังจากกษัตริย์ Charlemagne สิ้นพระชนม์ อันดอร์รากลับตกไปอยู่ใต้อำนาจของ Count of Urgell ซึ่งต่อมาได้ยินยอมยกดินแดนให้ Bishop of Urgell ในปี พ.ศ.1656 ซึ่งได้สืบทอดสิทธิและเป็นเจ้าของเหนือดินแดนนี้เรื่อยมาในนามของ Church of Urgell

ในปี พ.ศ. 1702 มีการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่าง Church of Urgell กับ Count of Foix จนถึงปี พ.ศ. 1821 จึงได้มีการลงนามระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix (Roger Bernard) ในสนธิสัญญา Pariatges อันมีผลให้ราชรัฐอันดอร์ราเป็นดินแดนที่มีสถานะเป็นราชรัฐร่วม (coprincipality) ระหว่าง Church of Urgell และ Count of Foix โดย Bishop of Urgell ได้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และ Count of Foix มีอำนาจด้านการเมือง การศาล และการทหาร ต่อมา Count of Foix ได้สมรสกับรัชทายาทแห่งแคว้น Navarre ผู้นำฝรั่งเศสจึงได้สืบทอดการปกครองดังกล่าวจนถึงสมัยของ Henry IV อันดอร์ราจึงกลายเป็นราชรัฐร่วมระหว่าง Church of Urgell ของสเปนกับฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ. 1962 Church of Urgell และฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันแก่ Council of the Land ในการจัดตั้ง General Council หรือรัฐสภาของราชรัฐอันดอร์ราในปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 2409 - 2511 โดยได้ประกาศแนวทางในการจัดระบบการเมืองและการบริหาร และเริ่มยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2524 จึงได้ออกกฤษฎีกาจัดตั้งระบบการปกครองราชรัฐอันดอร์ราใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2636 ได้มีการลงประชามติให้ราชรัฐอันดอร์รามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญปกครองฉบับแรก (ซึ่งฝรั่งเศสและสเปนได้ยกร่างร่วมกัน) (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536) รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดให้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร แบ่งแยกอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน และยังคงมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและ Bishop of Urgell แห่งสเปน ดำรงตำแหน่งประมุขร่วมกัน

สถาบันการปกครอง

- รัฐสภา Consell General de las Valls หรือ The General Council of the Valleys เป็นรัฐสภาแบบสภาเดียว ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก (Consellers Generals) จำนวน 28 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทั้ง 7 เขตการปกครอง และที่เหลือมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของเขตการเลือกตั้งทั้งหมด สมาชิกฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี มีอำนาจทางนิติบัญญัติ การรับรองงบประมาณ
การเสนอและควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล

- คณะรัฐมนตรีดำเนินนโยบายภายในและนโยบายต่างประเทศ ปกครองเขตต่าง ๆ ของประเทศและบัญญัติกฎหมาย ในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดเตรียม งบประมาณและเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน

- ราชรัฐอันดอร์ราแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 เขต (parishes) คือCanillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julia de Loriaและ Escaldes-Engordany แต่ละเขตจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล และสามารถดำเนินการด้านงบประมาณและดำเนินนโยบายของเขตได้ อย่างเป็นอิสระ

การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค Democrats for Andorra ได้ 20 ที่นั่งในสภา (จากจำนวนทั้งสิ้น 28 คน) รองลงมา คือพรรค Social Democratic Party ได้ 6 ที่นั่ง และพรรค Luaredian Union ได้ 2 ที่นั่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชรัฐอันดอร์ราแล้ว 80 ประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

ราชรัฐอันดอร์ราได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 184 ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ สภายุโรป (Council of Europe) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe : OSCE) องค์การด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) เป็นต้น

เศรษฐกิจการค้า

สภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจ ราชรัฐอันดอร์ราเป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว (ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 11.6 ล้านคนและทำรายได้เป็นสัดส่วน 80% ของ GDP) การธนาคาร (tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมมีไม่มาก

ภาคการผลิตที่สำคัญ คือ บุหรี่ ซิการ์ เครื่องเรือน การที่อันดอร์ร่ามีพื้นที่เเพาะปลูกเพียงร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ (แกะ) การทำป่าไม้และปลูกยาสูบได้รับความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ

ราชรัฐอันดอร์รามีทรัพยากรธรรมชาติไม่มากนัก อาทิ น้ำแร่ ป่าไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว และสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากพอเป็นสินค้าออกสำคัญ

ในด้านการค้าระหว่างประเทศ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และไฟฟ้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส

ราชรัฐอันดอร์ราลงนามในความตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้มีการก่อตั้งสหภาพศุลกากรสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการ แต่ยังรักษาระบบการค้าสำหรับสินค้าเกษตรกับประเทศที่สามไว้ตามเดิม

ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (ปี พ.ศ. 2555)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (PPP) 4.8 พันล้าน USD
- รายได้ประชาชาติต่อหัว 37, 200 USD
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ -1.6 %
- อัตราเงินเฟ้อ 1.1 %

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชรัฐอันดอร์รา

ความสัมพันธ์ทางการทูต ราชรัฐอันดอร์ราและไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราอีกตำแหน่งหนึ่ง ในขณะที่ ราชรัฐอันดอร์รา ยังไม่ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางการค้า (ปี พ.ศ. 2555)

ไทยกับอันดอร์รายังมีการค้าระหว่างกันไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการค้ารวม 490, 000 USD (ไทยส่งออก 150,000 USD ไทยนำเข้า 240,000 USD โดยได้ดุลการค้า 100, 000 USD)

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  
สินค้านำเข้าที่สำคัญจากอันดอร์รา ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอันดอร์รามาไทย 194 คน (พ.ศ 2555)

คนไทยในอันดอร์รา ไม่ปรากฎข้อมูล

3 มกราคม 2557

กองยุโรป 2 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5000 ต่อ 13132 Fax. 02 643 5132 E-mail : european03@mfa.go.th

 

 

 

 

ไฟล์แนบ