Page 101 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

บทบาทแผนงานความร่
วมมื
อทางเศรษฐกิ
จในอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขง
กั
บการสร้
างประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน
๑๐๑
พื
นฐาน โดยเฉพาะเส้
นทางระเบี
ยงเศรษฐกิ
จเหนื
อ - ใต้
ที
ช่
วยเชื
อมจี
นตอนใต้
สู
ประเทศอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขงรวมถึ
งอาเซี
ยนด้
วย
จากความแตกต่
างสามประการดั
งกล่
าวที
ทำให้
การดำเนิ
นการของ
GMS คล่
องตั
วและรวดเร็
วกว่
าการดำเนิ
นการของอาเซี
ยน ดั
งนั้
น โครงการเพื่
การพั
ฒนาต่
าง ๆ โดยเฉพาะโครงสร้
างพื
นฐานจึ
งได้
เริ
มดำเนิ
นการก่
อน อาเซี
ยน
เพิ่
งจะเริ่
มให้
ความสนใจในการพั
ฒนาประเทศสมาชิ
กใหม่
(CLMV) จากกรอบ
ความริ
เริ
มเพื
อการรวมตั
วของอาเซี
ยน (Initiative for ASEAN Integration : IAI)
ที
ประเทศสมาชิ
กเก่
าให้
การพั
ฒนาประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนใหม่
และจากนั
นก็
มี
MPAC ที
เป็
นแผนแม่
บทที
รวบรวมโครงการต่
าง ๆ ในระดั
บอนุ
ภู
มิ
ภาคเพื
อจะช่
วย
สนั
บสนุ
นให้
โครงการเหล่
านั้
นเกิ
ดเป็
นรู
ปธรรม และยั
งมี
ASEAN Economic
Scorecard ของประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยนที
เป็
นเครื
องมื
อที
จะนำไปสู
การเป็
ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน