Page 102 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๐๒
อย่
างไรก็
ตาม GMS เป็
นปั
จจั
ยสนั
บสนุ
นต่
อการจั
ดตั
งประชาคมเศรษฐกิ
อาเซี
ยน แต่
มี
ข้
อท้
าทายที่
GMS และอาเซี
ยนต้
องเผชิ
ญในอนาคต กล่
าวคื
๔.๑ ปั
จจั
ยของความร่
วมมื
อในกรอบ GMS ที่
สนั
บสนุ
นต่
อการ
จั
ดตั
งประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน (ASEAN Economic Community :
AEC)