Page 104 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๐๔
๒. การสนั
บสนุ
นการอำนวยความสะดวกด้
านการค้
าและการลงทุ
กลไกสำคั
ญของ GMS ที
จะสนั
บสนุ
นการเคลื
อนย้
ายเสรี
ของสิ
นค้
าและ
การลงทุ
นภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยนคื
อ กระบวนการอำนวย
ความสะดวกการขนส่
งสิ
นค้
าข้
ามพรมแดน โดยเร่
งการดำเนิ
นการให้
ความตกลง
การขนส่
งข้
ามพรมแดนในอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขง (Cross Border Transport
Agreement : CBTA) มี
ผลบั
งคั
บใช้
โดยเร็
ว ซึ
งจะเป็
นความตกลงขนส่
งข้
าม
พรมแดนที
มี
ความก้
าวหน้
ามาก โดยเฉพาะการนำระบบ single stop
inspection มาใช้
กั
บระบบตรวจคนเข้
าเมื
อง ศุ
ลกากรและพิ
ธี
การเข้
าเมื
องอื
น ๆ
ที่
เกี่
ยวข้
อง ซึ่
งหากการดำเนิ
นการภายใต้
ความตกลง CBTA มี
ผลเป็
นรู
ปธรรม
จะช่
วยสนั
บสนุ
นการเคลื
อนย้
ายสิ
นค้
าแบบเสรี
ภายใต้
พั
นธกรณี
ประชาคม
เศรษฐกิ
จในเรื
องการอำนวยความสะดวกด้
านการค้
าและขจั
ดมาตรการกี
ดกั
การค้
าที่
ไม่
ใช่
ภาษี
(Non Tariff Barriers : NTBs)
๓. การสนั
บสนุ
นการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จอย่
างเสมอภาค ตาม
เป้
าหมายของประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน โดยการลดช่
องว่
างการพั
ฒนา
ระหว่
างสมาชิ
กอาเซี
ยนเก่
าและสมาชิ
กอาเซี
ยนใหม่
ซึ
งกรอบความร่
วมมื