Page 107 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

บทบาทแผนงานความร่
วมมื
อทางเศรษฐกิ
จในอนุ
ภู
มิ
ภาคลุ่
มแม่
น้
ำโขง
กั
บการสร้
างประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน
๑๐๗
กรอบความร่
วมมื
อ GMS ให้
ความสำคั
ญกั
บการพั
ฒนาเชื
อมโยงระบบโครงสร้
าง
พื้
นฐาน (Physical Capital) เป็
นหลั
ก โดยเฉพาะการผลั
กดั
นการสร้
างเส้
นทาง
คมนาคมและระบบโครงสร้
างพื้
นฐาน (มี
สั
ดส่
วนสู
งประมาณร้
อยละ ๗๐ ของ
การสนั
บสนุ
นทางการเงิ
นและโครงการต่
าง ๆ ภายใต้
กรอบความร่
วมมื
อ) แต่
ยั
ให้
ความสำคั
ญในการพั
ฒนาทรั
พยากรมนุ
ษย์
(Human capital) โดยเฉพาะ
การเน้
นความสำคั
ญของการพั
ฒนาด้
านการศึ
กษาและ capacity building
ค่
อนข้
างน้
อย ซึ
งเป็
นปั
จจั
ยที
สำคั
ญที
จำเป็
นต้
องเร่
งผลั
กดั
นให้
มี
การพั
ฒนา
ควบคู่
ไปกั
บการปรั
บปรุ
งและพั
ฒนาโครงสร้
างพื้
นฐานทางกายภาพ (physical
infrastructure) ซึ่
งจะทำให้
การใช้
ประโยชน์
จาก Economic Corridors หรื
การดึ
งดู
ดการลงทุ
นเข้
ามาในพื
นที
เศรษฐกิ
จทำได้
ง่
ายยิ
งขึ
น รวมทั
งส่
งเสริ
ขี
ดความสามารถในการแข่
งขั
นตามเป้
าหมายของประชาคมเศรษฐกิ
จอี
กด้
วย
๒. การมี
เจตนารมณ์
ทางการเมื
อง (PoliticalWill) ในการขั
บเคลื
อน
ความร่
วมมื
อให้
เป็
นรู
ปธรรม GMS เป็
นกรอบความร่
วมมื
อระดั
บอนุ
ภู
มิ
ภาคซึ่
ไม่
มี
ข้
อผู
กมั
ด/พั
นธกรณี
ระหว่
างประเทศ ดั
งนั
น การผลั
กดั
นในระดั
บนโยบายของ
ประเทศสมาชิ
กเป็
นปั
จจั
ยสำคั
ญยิ
งในการเร่
งรั
ดข้
อตกลงต่
าง ๆ ในการขั
บเคลื
อน
แผนงานความร่
วมมื
อ โดยเฉพาะพม่
าจะต้
องมี
เจตนารมณ์
ในการขั
บเคลื
อน
การรวมตั
วทางเศรษฐกิ
จภายใต้
กรอบGMS เพื
อดึ
งดู
ดการสนั
บสนุ
นทางการเงิ
นเพื
เชื
อมต่
อ missing links (ไม่
เหมื
อนกั
บอาเซี
ยนซึ
งมี
สถานะทางกฎหมาย
เป็
นนิ
ติ
บุ
คคลภายใต้
กฎบั
ตร (Charter) ซึ
งประเทศสมาชิ
กทุ
กประเทศต้
อง