Page 15 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

เมื่
อพระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ทรงเข้
าร่
วมการประชุ
มทู
๑๕
การประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ทั
วโลก เมื
อเดื
อนสิ
งหาคม
๒๕๕๕ มี
ความพิ
เศษยิ่
ง เนื่
องจากพระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา
เอกอั
ครราชทู
ต ประธานคณะกรรมาธิ
การว่
าด้
วยการป้
องกั
นอาชญากรรมและ
ความยุ
ติ
ธรรมทางอาญาแห่
งสหประชาชาติ
ทรงเข้
าร่
วมการประชุ
มด้
วย
นั
บตั
งแต่
ช่
วงพิ
ธี
เปิ
ดการประชุ
ม การบรรยายพิ
เศษด้
านเศรษฐกิ
จ สั
งคม
และภารกิ
จพหุ
ภาคี
จนถึ
งการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ประจำสาธารณรั
ฐประชาธิ
ปไตยประชาชนลาว กั
มพู
ชาและเวี
ยดนาม ร่
วมกั
ผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ดภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ และการบั
นทึ
กเทปถวายพระพร
เนื
องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ
งหาคม
๒๕๕๕ สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
ในช่
วงการถวายการบรรยายสรุ
ปเกี
ยวกั
บภารกิ
จพหุ
ภาคี
ของกระทรวง
การต่
างประเทศ พระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ทรงสรุ
ปบทบาท
ของไทยในคณะกรรมาธิ
การว่
าด้
วยการป้
องกั
นอาชญากรรมและความยุ
ติ
ธรรม
ทางอาญาแห่
งสหประชาชาติ
(The Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice หรื
อ CCPCJ) โดยเฉพาะเมื
อทรงดำรงตำแหน่
ประธานการประชุ
ม CCPCJ ครั้
งที่
๒๑ ภายใต้
หั
วข้
อความรุ
นแรงต่
อผู้
โยกย้
าย
ถิ่
นฐานและครอบครั
ว ซึ่
งที่
ประชุ
มได้
พิ
จารณาข้
อมติ
ประมาณ ๑๐ เรื่
อง และ
ประเทศไทยได้
เสนอ ๓ เรื
อง คื
อ การเตรี
ยมความพร้
อมสำหรั
บการประชุ
คองเกรส ครั
งที
๑๓ การประชุ
มว่
าด้
วยกฎระเบี
ยบในการกำหนดมาตรฐาน
ขั้
นต่
ำในการปฏิ
บั
ติ
ต่
อผู้
กระทำผิ
ดสตรี
และการสร้
างความแข็
งแกร่
งให้
สถาบั
นิ
ติ
ธรรมและความยุ
ติ
ธรรมทางอาญา ซึ
งสะท้
อนถึ
งความตั
งใจของไทยในการ
ส่
งเสริ
มหลั
กนิ
ติ
ธรรม