Page 16 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๖
พระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ทรงเน้
นการเชื
อมโยงประเด็
ความยุ
ติ
ธรรมทางอาญาและการป้
องกั
นอาชญากรรมกั
บประเด็
นต่
าง ๆ ตั้
งแต่
เรื
องสิ
ทธิ
มนุ
ษยชนและความมั
นคงมนุ
ษย์
โดยทรงเน้
นความสำคั
ญเรื
อง
ความรุ
นแรงต่
อสตรี
ไปจนถึ
งประเด็
นสั
นติ
ภาพและความมั
นคง โดยเฉพาะ
การรั
กษาสั
นติ
ภาพและการสร้
างสั
นติ
ภาพ เนื
องจากหลั
กนิ
ติ
ธรรมและ
กระบวนการยุ
ติ
ธรรมเป็
นหลั
กสำคั
ญในการสร้
างสั
นติ
ภาพ และการเชื
อมโยง
ประเด็
นความยุ
ติ
ธรรมทางอาญาและการป้
องกั
นอาชญากรรมกั
บเรื
อง
การพั
ฒนา เนื
องจากจะไม่
สามารถเกิ
ดการพั
ฒนาได้
หากย ั
งมี
ปั
ญหา
อาชญากรรมสู
ง และยั
งทรงแนะให้
เน้
นเรื
องความเชื
อมโยงระหว่
างประเด็
การพั
ฒนาที
ไทยมี
ความเชี
ยวชาญ กั
บประเด็
นสั
นติ
ภาพและความมั
นคง
ในการรณรงค์
สมั
ครรั
บเลื
อกตั
งของไทยในตำแหน่
งสมาชิ
กไม่
ถาวรของ
คณะมนตรี
ความมั
นคงแห่
งสหประชาชาติ
(United Nations Security
Council - UNSC) วาระปี
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
นอกจากนี้
ยั
งทรงแนะแนวทางการปรั
บปรุ
งการประสานงานและข้
อมู
ระหว่
างส่
วนราชการไทยทั
งในประเทศ อาทิ
ศาล อั
ยการและกระทรวงยุ
ติ
ธรรม
และส่
วนราชการไทยในต่
างประเทศทั
งนครนิ
วยอร์
กนครเจนี
วา กรุ
งเวี
ยนนา และ
กรุ
งไนโรบี
เพื
อร่
วมกั
นกำหนดท่
าที
ของไทยในเวที
ระหว่
างประเทศ เพื
อเพิ
บทบาทของไทยในองค์
การระหว่
างประเทศให้
เป็
นที
ยอมรั
บและผลั
กดั
นประเด็
ที่
เป็
นประโยชน์
ต่
อประเทศไทยและประชาคมโลกโดยรวม
ในการประชุ
มเอกอ ั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ประจำสาธารณรั
ประชาธิ
ปไตยประชาชนลาว กั
มพู
ชาและเวี
ยดนาม ร่
วมกั
บผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ พระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ทรงมี
พระดำรั
สเรื
องนโยบายป้
องกั
นและแก้
ไขปั
ญหาความมั
นคงที
อาจเกิ
ดขึ
หลั
งจากการรวมกลุ
มเป็
นประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน โดยเฉพาะปั
ญหา
การค้
ามนุ
ษย์
ยาเสพติ
ดและแรงงานอย่
างมี
บู
รณาการ และการยั
บยั
งป้
องกั
ปั
ญหาทางความมั
นคงระหว่
างประเทศดั
งกล่
าว โดยการส่
งเสริ
มความรู