Page 161 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

มอลตา... มนต์
เสน่
ห์
กลางทะเลเมดิ
เตอร์
เรเนี
ยน (๒)
๑๖๑
นาฬิ
กามอลติ
ส (Maltese Clock)
นอกเหนื
อจากเครื
องแก้
วแล้
ว ประเทศมอลตามี
ชื
อเสี
ยงในงานศิ
ลป
หั
ตถกรรมอี
กอย่
างหนึ
งคื
อ การทำนาฬิ
กา หรื
อที
เรี
ยกว่
า นาฬิ
กามอลติ
(Maltese Clock) ซึ่
งได้
เริ่
มขึ้
นเมื่
อประมาณปลายศตวรรษที่
๑๗ โดยช่
างฝี
มื
ทำนาฬิ
กามอลติ
สนี
ได้
ถ่
ายทอดความรู
และเทคนิ
คในการประกอบ การวาด
ลวดลาย และการให้
สี
ต่
าง ๆ สื
บทอดกั
นภายในตระกู
ลหลายชั
วคน นาฬิ
กา
มอลติ
สมี
ลั
กษณะที
เป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะ ทำด้
วยไม้
และมี
การวาดเป็
นลวดลาย
สี
ต่
าง ๆ เช่
น ลายดอกไม้
รู
ปสวน ทิ
วทั
ศน์
ชนบทของมอลตา เป็
นต้
น นาฬิ
กา
แต่
ละเรื
อนจะมี
สี
หลั
กที่
เป็
นสี
พื้
นของนาฬิ
กา เช่
น สี
เขี
ยว สี
น้
ำเงิ
น สี
ขาว สี
แดง
และสี
ดำ ส่
วนการวาดลวดลายลงบนสี
หลั
กนี
ใช้
หลายสี
และมี
การเขี
ยนลายขอบ
ช่
างเป่
าแก้
วในโรงงานขณะกำลั
งทำงานอยู่