Page 17 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

เมื่
อพระเจ้
าหลานเธอ พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ทรงเข้
าร่
วมการประชุ
มทู
๑๗
ความเข้
าใจเกี
ยวกั
บกฎหมายและกระบวนการยุ
ติ
ธรรม ด้
วยการจั
ดการฝึ
กอบรม
เชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ ซึ
งนอกจากเป็
นการสร้
างความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างประเทศอั
นดี
ผ่
านทางการให้
ความช่
วยเหลื
อการพั
ฒนาแล้
ว ยั
งเป็
นการวางรากฐานเครื
อข่
าย
ความร่
วมมื
อเพื่
อการป้
องกั
นและการแก้
ไขปั
ญหาร่
วมกั
นต่
อไป
ในโอกาสนี
ผู
เขี
ยนขออั
ญเชิ
ญบางส่
วนของพระดำรั
สในพระเจ้
าหลานเธอ
พระองค์
เจ้
าพั
ชรกิ
ติ
ยาภา ในการประชุ
มเอกอั
ครราชทู
ตและกงสุ
ลใหญ่
ประจำ
สาธารณรั
ฐประชาธิ
ปไตยประชาชนลาว กั
มพู
ชาและเวี
ยดนาม ร่
วมกั
ผู
ว่
าราชการจั
งหวั
ดภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ เมื
อวั
นที
๗ สิ
งหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมเซ็
นจู
รี
พาร์
ค ซึ
งแสดงถึ
งแนวพระดำริ
เรื
องการหาแนวทางยั
บยั
ปั
ญหาอย่
างมี
บู
รณาการ และการสร้
างความสั
มพั
นธ์
อั
นดี
ด้
วยการให้
ความ
ช่
วยเหลื
อเพื
อการพั
ฒนา นอกเหนื
อจากการเชื
อมโยงประเด็
นปั
ญหาต่
าง ๆ
ในเวที
ระหว่
างประเทศ อั
นสะท้
อนถึ
งพระปรี
ชาสามารถและความเข้
าพระทั
ในพระภารกิ
จด้
านการทู
ตและการต่
างประเทศอย่
างถ่
องแท้
ลึ
กซึ้
ง ดั
งนี้