Page 171 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ย้
อนรอยไหม
๑๗๑
หยุ
ดชะงั
กลง แต่
ชาวบ้
านยั
งนิ
ยมนุ
งโสร่
งผ้
าไหมตามลั
กษณะของชาวมุ
สลิ
กั
นอยู
โสร่
งผื
นหนึ
งใช้
เวลาทอไม่
ต่
ำกว่
า ๒ ปี
เพราะใช้
มื
อทอ ไม่
ใช่
กี
อย่
าง
การทอผ้
าไหมผื
จวบช่
วงหลั
งสงครามโลกนั
นเอง มี
ฝรั
งชาวอเมริ
กั
นชื
อ นาย Jim
Thompson หรื
อชื
อจริ
งว่
า นาย James Harrison Wilson Thompson
สะดุ
ดตากั
บความงามของผ้
าไหมไทยบ้
านครั
ว ได้
รั
บการแนะนำโดยพระเจ้
วรวงศ์
เธอพระองค์
เจ้
าภาณุ
พั
นธ์
ยุ
คล จึ
งสั่
งทอผ้
าสี
และลายต่
าง ๆ อยู่
เป็
นเวลา
๑๐ กว่
าปี
เพื
อนำไปจำหน่
ายที
ร้
านจิ
ม ทอมป์
สั
น สมั
ยแรก ๆ ยั
งไม่
มี
ร้
านที
สุ
รวงศ์
เป็
นร้
านตึ
กแถวสองคู
หาใกล้
สถานี
รถเมล์
สี
ฟ้
าสาย ๑๖ (สมั
ยนั
น เรี
ยกกั
นว่
รถเมล์
พี
ระ) เยื
องโรงแรมมโนห์
รา ครั
งนั
น นายห้
างจิ
มจะเป็
นผู
กำหนดสี
ผ้
และลายเอง เพื
อนำไปจำหน่
ายยั
งต่
างประเทศ โดยจั
ดตั
งบริ
ษั
ทอุ
ตสาหกรรม
ไหมไทยขึ
นในประเทศไทย โดยมี
คุ
ณนิ
พนธ์
ถื
อหุ
นลอย สี
ที
นิ
ยมในสมั
ยนั
เป็
นสี
แดงเลื
อดหมู
หรื
อสี
หมากสุ
ก และสี
ปี
กแมลงทั
บ (เส้
นไหมยื
นสี
น้
ำเงิ
เส้
นพุ
งสี
เขี
ยว) นอกเหนื
อการทอผ้
าผื
นแล้
ว ยั
งมี
การทอผ้
าสไบและผ้
าเชิ
ง ซึ
สมั
ยนั
นนิ
ยมใส่
ผ้
าเชิ
งสี
กรมท่
า (สี
น้
ำเงิ
นเข้
ม) ไปงานศพ กิ
จการเรื
องการทอ
ผ้
าไหมในชุ
มชนจึ
งคึ
กคั
ก เพราะนายห้
างจะข้
ามเรื
อมาชมผ้
าและสั
งผ้
าทอ
ด้
วยตนเองจากชาวบ้
านทุ
กวั
น จนชาวบ้
านครั
วเห็
นว่
าเป็
นเรื
องน่
าอั
ศจรรย์
ที
ชาวฝรั
งอย่
างนายห้
างจิ
ม ชื
นชมผ้
าไหมไทย โดยซื
อผ้
าไหมไทยไปขาย
จนได้
รั
บฉายาว่
“ราชาไหมไทย”
ดั
งกระฉ่
อนไปทั
วโลกจวบจนทุ
กวั
นนี
ไม่
มี
ใครไม่
รู
จั
กผ้
าไหมไทยของจิ
ม ทอมป์
สั
น แต่
น้
อยคนนั
กจะรู
ที
มาว่
ผ้
าไหมของจิ
ม มาจากชุ
มชนบ้
านครั
วในกรุ
งเทพฯ นี่
เอง
ผ้
าไหมบ้
านครั
วเป็
นที
นิ
ยม ทั
ง ๆ ที
สมั
ยนั
นผ้
าไหมไทยทอที
ปั
กธงชั
และเชี
ยงใหม่
ขายดี
กว่
าผ้
าไหมในภาคอื
น ๆ อาจเป็
นเพราะเนื
อผ้
ามี
ความละเอี
ยด
และสี
สดใสกว่
าที
อื
น (แต่
คุ
ณนิ
พนธ์
ฯ แอบกระซิ
บว่
า อย่
างไรเสี
ย ผ้
าไหม
สี
ชมพู
บานเย็
น หรื
อ shocking pink ก็
จะมี
สี
ตกเล็
กน้
อย)