Page 172 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๗๒
กิ
จการไหมไทยเจริ
ญขึ
นมากจนขยายมาเปิ
ดร้
านผ้
าไหมจิ
ม ทอมป์
สั
ที
มุ
มถนนสุ
รวงศ์
เป็
นร้
านที
หรู
หรา เป็
นที
นิ
ยมของชาวไทยและชาวต่
างประเทศ
ในการเลื
อกสรรผ้
าไหมและของฝาก ของขวั
ญจากร้
านของนายห้
างจิ
ม หลั
งจาก
การขยายกิ
จการได้
ไม่
นาน ในเดื
อนตุ
ลาคม ปี
พ.ศ.๒๕๑๐ ข่
าวที
สร้
างความตกใจ
ให้
ชาวบ้
านครั
ว และชาวไทยในกรุ
งเทพฯ ก็
คื
“ราชาไหมไทย”
นายห้
างจิ
ทอมป์
สั
น ได้
หายตั
วไปอย่
างลึ
กลั
บ ระหว่
างการเดิ
นทางไปพั
กผ่
อนที่
คาเมรอน
ไฮแลนด์
ประเทศมาเลเซี
ย มี
การสื
บสวนค้
นหากั
นเป็
นเวลานาน ทั
งใช้
มนต์
คาถา
และใช้
การสื
บสวนสารพั
ดวิ
ธี
ทั
งสื
บบนดิ
นและใต้
ดิ
น แต่
กลั
บไม่
มี
ข่
าวใด ๆ
ปรากฏ ทั้
งวงการธุ
รกิ
จไทยและสหรั
ฐอเมริ
กา ในที่
สุ
ดข้
อมู
ลการสื
บค้
นก็
ค่
อย ๆ
จางหายไป เรี
ยกได้
ว่
า ราชาไหมไทยได้
หายตั
วไปอย่
างลึ
กลั
บจริ
ง ๆ ท่
ามกลาง
ความสั
บสนของผู
ที
สนใจค้
นหาสาเหตุ
คงไม่
ต้
องไปรื
อฟื
นความเก่
า ว่
าเหตุ
ใด
ราชาไหมไทยถึ
งหายตั
วไปอย่
างลึ
กลั
บ หรื
อย้
อนไปถึ
งสถานะของนายห้
าง
ขอย้
อนรอยกั
นแค่
เรื
องผ้
าไหม ว่
าใครทอ จะสื
บสานการทอผ้
าไหมที
นี
ได้
อย่
างไร
ให้
ยื
นยาวไปชั่
วลู
กหลาน ก็
คงเพี
ยงพอแล้
ว (เพราะไม่
ใช่
นั
กสื
บเรื่
องคนหาย)
แต่
คงสงสั
ยใช่
ไหมคะว่
า หลั
งจากนั้
น กิ
จการผ้
าไหมบ้
านครั
วเป็
นอย่
างไร
การทอผ้
าไหมของชาวบ้
านครั
วก็
ยั
งดำเนิ
นต่
อไป คนส่
วนใหญ่
ในหมู
บ้
านยั
สื
บสานกิ
จการการทอผ้
าไหม ตามรายการที่
นายห้
างสั่
งไว้
ได้
นานถึ
ง ๕ ปี
จึ
งจบ
รายการที่
นายห้
างจิ
มสั่
งไว้
อุ
ปสรรคเส้
นไหมหลั
งสถานการณ์
สงคราม สั่
งนำเข้
ได้
ยาก บ้
านครั
วจึ
งต้
องหยุ
ดการทอผ้
าไหม ให้
ร้
านนายห้
างจิ
ม หุ
นส่
วน
ของนายห้
างจิ
มได้
แยกตั
วไปเปิ
ดโรงงานทอผ้
าขึ
นใหม่
ในปี
พ.ศ.๒๕๔๐
จำนวนเครื
องทอที
เคยมี
ใช้
ประมาณ ๒๐๐ เครื
อง ต้
องหยุ
ดการผลิ
ต เหลื
อใช้
เพี
ยง ๘ - ๑๐ เครื
องในเวลาต่
อมา ผู
รั
บมรดกสื
บสานงานทอผ้
าได้
เปลี
ยนไป
ดำเนิ
นงานอย่
างอื
นแทน แต่
ปั
จจุ
บั
น ชุ
มชนบ้
านครั
วจึ
งเป็
นแหล่
งทอผ้
าที
ทรงไว้
ซึ่
งคุ
ณภาพ แต่
ถื
อว่
าเป็
นกิ
จกรรมในครั
วเรื
อนที่
สื
บทอดกั
นมาจากต้
นตระกู