Page 174 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

วิ
ทยุ
สราญรมย์
๑๗๔
ได้
ราคาเดื
อนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บอกเป็
นนั
ยว่
าต้
องทอราวหมื
นหลาขึ
นไป
บ่
งบอกถึ
งความนิ
ยมผ้
าไหมไทย ผู
เขี
ยน) ส่
วนไหมลู
กฟู
กของบ้
านครั
(เป็
นเอกลั
กษณ์
ของผ้
าไหมบ้
านครั
ว ที
ไม่
เห็
นที
อื
นทอ) เป็
นการใส่
ผ้
าไหมรวม
๑๒ เส้
น จากกระสวย ให้
ได้
ผ้
าที
สอดสี
ตั
งแต่
๒ สี
ขึ
นไป เกิ
ดเป็
นลายนู
นที
มี
ความสวยงามเฉพาะตั
เคยได้
ยิ
นอยู
บ่
อย ๆ ว่
า หลายคนเกี
ยงไม่
ใส่
ผ้
าไหม เพราะรั
กษาและซั
กยาก
แถมค่
าซั
กแห้
งก็
แพงจั
ดนั
ก คุ
ณนิ
พนธ์
ฯ บอกว่
า แท้
จริ
งแล้
ว แค่
ซั
กน้
ำสบู
อ่
อน ๆ หรื
อแชมพู
ก็
เพี
ยงพอแล้
ว ตอนรี
ดมี
เทคนิ
คอยู
ว่
า ให้
ฉี
ดน้
ำชุ
ม ๆ ไฟแรง ๆ
ก็
เรี
ยบขึ้
นเงา สวยโก้
ไปนาน
ทว่
า ตอนนี
วั
ตถุ
ดิ
บในการทอผ้
าไหมไม่
พอกั
บความต้
องการของผู
ใช้
เส้
นไหม อุ
ตสาหกรรมการผลิ
ตผ้
าไหม หลั
กการของผู
ผลิ
ต จะต้
องใช้
เส้
นไหม
ของกรมหม่
อนไหม คื
อ สั
ดส่
วนของไหมนอกและไหมไทยต้
องอยู
ในอั
ตรา
๒ ต่
อ ๑ ของไทย ๑ ส่
วนและต่
างประเทศ ๒ ส่
วน แต่
เมื
องไทยยั
งผลิ
ตเส้
นไหม
ไม่
พอกั
บความต้
องการ ปั
ญหาเพราะมี
การปลู
กหม่
อนน้
อยลง ระบบผู
กขาด