Page 175 - 55-11-055-saranrom72

Basic HTML Version

ย้
อนรอยไหม
๑๗๕
มี
ที่
ซื้
อได้
แหล่
งเดี
ยว ปริ
มาณการผลิ
ตน้
อยลง และจี
นแหล่
งผลิ
ตเส้
นไหมนำเข้
ของไทยอยู
เป็
นประจำก็
ผลิ
ตเส้
นไหมน้
อยลง ทำให้
การทอผ้
าชะงั
กลงบ้
าง
เล็
กน้
อย
บทสนทนาที
บ้
านครั
ว คงพอจะย้
อนประวั
ติ
การทอผ้
าไหมที
บ้
านครั
ในยุ
คหนึ่
ง ให้
คุ
ณผู้
อ่
านได้
เห็
นภาพกั
นบ้
าง น่
าฉงนที่
ฝรั่
งมั
งค่
าชื่
นชมผ้
าไหมไทย
และนำออกสู
ตลาดโลก ก่
อนที
ไทยเราจะนึ
กถึ
ง คุ
ณนิ
พนธ์
ฯ จึ
งได้
แถมท้
าย
บทสั
มภาษณ์
ไว้
ว่
า เรื
องผ้
าไหมนี
เป็
นเรื
องสำคั
ญเรื
องหนึ
งที
สมเด็
จพระนางเจ้
าฯ
พระบรมราชิ
นี
นาถ ทรงห่
วงใยมาก จึ
งอยากให้
คนไทยหั
นมาใส่
ผ้
าไหมกั
มาก ๆ บางชิ้
นอาจรั
กษายาก แต่
คุ้
มค่
า ราคาผ้
าไหมเดี๋
ยวนี้
ก็
ไม่
แพงอย่
างที่
คิ
จึ
งไม่
น่
าเป็
นปั
ญหา ผ้
าไหมเป็
นของไทย ที
เราควรรั
กษาไว้
ให้
นาน ๆ ถื
อเป็
เอกลั
กษณ์
อย่
างหนึ
ง เมื
อกล่
าวถึ
งประเทศไทย คำว่
าไหมไทย และก็
คำว่
ไทยทำ ไทยใช้
ไทยเจริ
มี
คนโบราณบอกว่
า หากนำผ้
าไหมสี
ครี
มมาตั
ดใส่
นอน จะช่
วยรั
กษา
สุ
ขภาพ ช่
วยให้
แก่
ช้
า และยั
งเสริ
มราศี
อี
กด้
วย
คุ
ณล่
ะ สำรวจตู
เสื
อผ้
าดู
หรื
อยั
งว่
า ชุ
ดผ้
าไหมที
เก็
บไว้
ในตู
ยั
งเรี
ยบโก้
อยู่
เหมื
อนเดิ
มไหม